19.08.2019 Starost: 4 let

PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE OPOZARJA NA NEVZDRŽNE RAZMERE V OBČINAH, KI SO PREOBREMENJENE S TRANZITNIM TOVORNIM PROMETOM

Ljubljana, 19. 8. 2019 – Člani Predsedstva ZOS so se sestali na 1. izredni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu izredne seje je bila problematika cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom. Ker stvari postajajo nevzdržne tako z vidika varnosti prebivalcev, onesnaženosti okolja kot tudi z vidika obremenjenosti cestne infrastrukture, so župani pozvali pristojne k ukrepanju. Seje predsedstva so se udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo. Župani so opozorili tudi na to, da občine niso bile pravočasno obveščene o spremembah ukrepa, ki so pričele veljati s 1. 8. 2019.


Člani Predsedstva ZOS opozarjajo na omejitev vožnje tovornih vozil, težjih od 7,5 ton na tistih glavnih, državnih in lokalnih cestah, ki imajo v koridorju zgrajeno avtocesto oziroma hitro cesto, ki je začela veljati 1. junija 2019. Direkcija RS za ceste je tako uvedla omejitve tovornega prometa po vsej državi. Učinki prepovedi, ki se je ustrezno nadzirala in sankcionirala s strani državnih organov, so bili nemudoma vidni in v dveh mesecih se je stanje na lokalnih in regionalnih cestah normaliziralo.

 V prvih dneh avgusta je bilo na lokalnih in regionalnih cestah ponovno opaziti močno povečanje števila težkih tovornih vozil na relaciji izvoz/uvoz iz avtocest.

 Lokalne skupnosti o omenjenih izjemah prepovedi niso bile obveščene, čeprav smo si za ureditev tranzitnega prometa prizadevale v večletnih pogajanjih z državo, ob sodelovanju DARS-a, policije in občinskih inšpektoratov.

 Ugotovljeno je bilo, da je Direkcija RS za infrastrukturo naknadno sprejela Dodatne sprememba prometne ureditve težkega tovornega prometa (nad 7,5 t NDM) med A1, A4 in Hrvaško na območju MP Središče ob Dravi, Zavrč, Dobovec, Bistrica ob Sotli dne, 1. 8. 2019 (sprememba režima samo za MP Dobovec in Bistrica ob Sotli):

Primer opis spremembe prometne ureditve z dne, 1. 8. 2019: Prepoved za ves tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t, ki iz avtoceste A1 pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah in preko MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli na Hrvaško se spremeni tako, da se preko mejnih prehodov MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli kot izjema dovoli promet težkih tovornih vozil iz A1 na Hrvaško, ki imajo natovor ali raztovor v Krapinsko-zagorski županiji (na dopolnilni tabli se na kratko navede Krapina).

Tej dodatni spremembi prometne ureditve nasprotujemo in predlagamo, da se dopolni Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS na način, da:

  • se promet TTV ne bi smel odvijati po cestah, ki potekaj znotraj naselij (ki so lahko državne ceste kategorizirane kot glavne oz. regionalne ali pa občinske ceste),
  • bi moralo veljati pravilo, da bi TTV za daljinske (tranzitne) vožnje uporabljala zgolj omrežje AC/HC. Izjema bi veljala zgolj za lokalni promet.

Poleg navedenega pa so župani opozorili tudi na to, da pristojni niso obvestili občin o spremenjenih, zgoraj navedenih, ukrepih. Pristojni so se strinjali s kritiko in obljubili, da bodo občine, prek združenj občin, na tri mesece redno obveščali o učinkih ukrepa.

* * *


< MINISTER MEDVED PRIČAKUJE POENOTENJE OBČINSKIH ZDRUŽENJ IN DIALOG Z VLADO