14.09.2018 Starost: 5 let

PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE DOLOČILO PREDLOG POVPREČNINE

Ljubljana, 14. 9. 2018 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 4. redni seji določilo predlog višine povprečnine, ki ga bo poslalo Ministrstvu za finance.


Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 4. redni seji razpravljalo in oblikovalo predlog višine povprečnine za prihodnje leto. Prav tako pa so člani predsedstva razpravljali o najbolj ključnih področjih, kjer se občine srečujejo s težavami.

Člani predsedstva so prepričani, da izhodišča za določitev povprečnine za naslednji dve leti ne vsebujejo vseh dejanskih stroškov občin. Prepričani so, da so dejanski stroški občin večji od tistih, ki so jih podali na Ministrstvu za finance.
 

Združenje občin Slovenije bo na podlagi izračunov Ministrstvu za finance predlagalo, da se višina povprečnine za leto 2019 določi najmanj višini 608,78€. Le-ta je  utemeljena na višini dejanskih stroškov občin za leto 2017, rasti stroškov življenjskih potrebščin v 2017  ter stroških ki jih prinašajo nove naloge za leto 2018. Prepričani smo, da bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog imele stroške najmanj v tej višini, zato želimo, da se to upošteva pri določitvi povprečnine. 

Člani predsedstva so pregledali tudi ključna področja, kjer se občine srečujejo s težavami
. Ugotavljajo, da je bilo občinam v tudi preteklem letu z novo sprejetimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi naloženo dodatno izvajanje nalog, ki so prinesle tudi nova finančna bremena. Tako med drugim veliko breme predstavlja povečanje stroškov za plače, saj je  v lanskem letu prišlo do napredovanj javnih uslužbencev, prav tako pa je dodatne stroške prineslo sprejetje Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju z napredovanji direktorje občinskih uprav, ravnateljev vrtcev, zavodov, itd. Področij, na katerih občine beležijo nova finančna bremena je res veliko in naj poleg plač omenimo le še nekaj, in sicer področje graditve objektov, kjer se na občine prenaša inšpekcijski nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja; področje varstva okolje; področje dolgotrajne oskrbe, ki prinaša velike spremembe finančno breme za občine; subvencioniranje najemnin - neustrezen dostop do podatkov, poročanje občin davčnemu organu o izplačanih subvencijah in upravičencih do subvencije; varstvo osebnih podatkov, ki prinaša nove naloge in finančne obveznosti občinam, in sicer med drugim zagotovitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov; področje integritete in preprečevanja korupcije, cestnih prevozov s spremembami pri taksi prevozih in teh področij je še več.

Ministrstvu za finance bomo predlagali, da
ponovno pozove ministrstva k posredovanju podatkov o dejanskih stroških občin zaradi sprejetja novih predpisov in k pripravi novega izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020.

 * * *

 

 < NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 3. DO 7. SEPTEMBRA 2018