11.01.2022 Starost: 1 let

PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ Z MINISTROM JOŽETOM PODGORŠKOM O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 11. 1. 2022 – Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, sta na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS razpravljala o predlogu novele Zakona o agrarnih skupnostih. Ta se nahaja v državnozborskem postopku sprejema.


Minister Podgoršek je uvodoma pozdravil prisotne in besedo predal predsedniku Smrdelju, ki je predstavil predloge ZOS. ZOS je v preteklosti že večkrat opozoril na težave določil Zakona, predvsem z vidika odmere davka pri prometu nepremičnin, ko predsednik agrarne skupnosti lahko sklene pogodbo, jo overi pri notarju, postopek se potem ustavi pri odmeri davka na promet nepremičnin. Spremembo tega je ZOS predlagal tudi Strateškemu svetu za debirokratizacijo, z namenom, da se to vključi v Zakon o debirokratizaciji, vendar predlog ni bil upoštevan.

S strani predstavnika MKGP, Andreja Hafnerja, je bilo povedano, da je ministrstvo v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Finančno upravo RS, pripravilo predlog, ki bo tovrstne težave rešil. Predsednik Smrdelj je pozdravil to rešitev.


Predsednik Smrdelj je v nadaljnji predstavitvi predlogov izpostavil še predlog spremembe 41. člena, ki opredeljuje odplačen prenos nepremičnine kot celote. ZOS je predlagal spremembe v smeri, da bi občine imele predkupno pravico pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih, ob predpostavki, da se agrarna skupnost strinja. Dodal je, da gre praviloma za zemljišča, ki so lahko opredeljena tudi kot degradirana, pomembna pa so z vidika razvoja določenega območja (npr. ureditev krajinskega parka).


Občine so v postopke velikokrat vpletene zato, ker agrarne skupnosti obdajajo naselja in ker so brez možnosti razpolaganja pride do težav pri oblikovanju smernic razvoja tega območja. Zato je treba je omogočit razpolaganje s temi zemljišči. Občina ima tu velikokrat drugačen pogled kot člani agrarnih skupnosti. Dodal je, da je eno naravovarstvena zgodba, ki je bila včasih drugačna in so to sedaj zavarovana območja, v sedanjosti pa so to urbanistične zgodbe in projekti razvoja.

Ker navedeni člen trenutno ni predmet sprememb, je bilo s strani ministrstva povedano, da bodo preučili možnost kako v okviru sedaj odprtih členov zadevo uredi na način, da bi občine imele predkupno pravico pri zemljišč, ki jih prodajajo agrarne skupnosti. Eden od predlogov je bil sklenitev darilne pogodbe med agrarno skupnostjo in občino.

Predsednik Smrdelj je kot predlog možne rešitve predlagal, da se to uredi v predlogu sprememb 43. člena, ki določa omejitve pri sklepanju darilnih pogodb.


Predsednik Smrdelj v nadaljnji razpravi predstavil tudi amandma ZOS k 43.b členu predloga Zakona, ki določa prenos solastniškega deleža države in občine. Opozoril je na spornost določil predloga, saj ta ne omogoča prenosa zemljišč agrarnih skupnosti na občine, temveč le na ostale člane agrarnih skupnosti. Predlog je z vidika občin škodljiv, zato je ZOS predlaga njegov umik iz nadaljnje obravnave. Minister Podgoršek je v obrazložitvi predloga povedal, da gre predvsem za zgodovinsko specifičnost agrarnih skupnosti in da občine kot take nikoli niso bile naravne lastnice teh zemljišč. Dodal je, da agrarne skupnosti predstavljajo skupinsko upravljanje solastnine in to marsikje preprečuje propadanje gozdov, zaraščanje, opuščanje kmetijskih zemljišč. Do težav je začelo prihajati v postopkih denacionalizacije in če bi se zemljišča vračala na kmetijsko gospodarstvo in ne na posamezne osebe, bi bilo manj težav.

Predsednik Smrdelj je opozoril tudi na dejstvo, da ima precej agrarnih skupnosti zaradi nepravilnosti na deležih vpisano Republiko Slovenijo in zato je ZOS predlagal, da se v izogib dokazovanjem le-ti prenesejo v last občin. Dodal je, da občine svojih deležev ne morejo brezplačno prenesti na druge, čeprav ima to veliko vrednost. Brezplačen prenos zasebnikom je ocenil kot sporen.

Minister Podgoršek je poudaril, da agrarne skupnosti zelo dobro upravljajo s skupnim premoženjem in dodal, da tudi Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti opozarja na težave, zato je bil oblikovan predlog, da  se državo z zakonom umakne, občine pa se lahko umaknejo, če se strinjajo.

Predsednik Smrdelj je glede prenosa zemljišč agrarnih skupnosti na zasebnike še povedal, da je ta lahko tudi problematičen, saj bi ga lahko dobil nekdo, ki nima nobene veze s kmetijstvom. Zato je predlagal, da se zemljišče prenese tistim, ki imajo status kmeta.

Na vprašanje predsednik Smrdelja koliko agrarnih skupnosti dobro deluje in so aktivne, je predstavnik MKGP gospod Hafner povedal, da je Sloveniji trenutno med 100 in 150 aktivnih agrarnih skupnosti. Dodal je, da bi veljalo v primeru neaktivnih agrarnih skupnosti razmisliti o njihovi usmeritvi na nek drug subjekt.

Predsednik Smrdelj je tudi predlagal, da se deleži, ki so pisani na državo prenesejo na AS. V primeru tistih deležev, ki pa so zaradi napake pisani na državo namesto na občino oz. so predmet sodnega spora pa se počaka.

Predsednik Smrdelj je izpostavil še 51. člen Zakona, ki določa zapuščino brez dedičev. Opozoril je na dolgotrajnost postopkov dedovanja, ki so v mnogih primerih še nedokončani. Predlagal je, da se v predlogu Zakona v prehodnih določbah določi, da se postopki dedovanj, ki so trenutno v teku, končajo po sedaj veljavni zakonodaji. Ministrstvo bo predlog preučilo.

                                                         * * *


< OBJAVLJEN ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI