06.09.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ NA SEJI ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Ljubljana, 6. 9. 2011 - Danes je v Državnem zboru RS potekala redna seja Odbora za lokalno samoupravo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na dnevnem redu katere sta bila predlog rebalansa državnega proračun za leto 2011 in predlog novele zakona o interventnih ukrepih. Seje se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj. Predsednik odbora Vili Trofenik je pozdravil aktivno delo Združenja občin Slovenije, ki se edino od treh združej občin udeležuje sej odbora in tudi podaja konkretne predloge k predlaganim točkam dnevnega reda. Seja je bila ob 14. uri prekinjena in se bo nadaljevala jutri, 7. 9. 2011, ob 8.  uri zjutraj.


Proračun je predstavila generalna direktorica direktorata za proračun pri ministrstvu za finance Alenka Bratušek. Predlog rebalansa proračuna za leto 2011 predvideva odhodke v višini 9,65 milijarde evrov, kar je 365 milijonov manj kot v veljavnem proračunu. Prihodki proračuna naj bi znašali 7,96 milijarde evrov oz. okoli 365 milijonov evrov manj kot v veljavnem proračunu. Proračunski primanjkljaj ostaja na enaki ravni kot ob sprejetju proračuna za letošnje leto.

Državni sekretar mag. Bojan Suvorov je povedal, da je za Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko z rebalansom predvidenih za 49,9 milijona evrov manj sredstev, od tega 28,8 milijona evrov manj za porabo občin. Glavnina znižanja gre na račun sredstev EU in sredstev, ki izhajajo iz zakona o financiranju občin. Dodal je še, da rebalans ne bo imel vpliva na izvajanje zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter znotraj tega na zakon o razvojni pomoči Pomurju.

Rebalans proračuna za leto 2011 ne predvideva znižanje sredstev iz naslova povprečnina, se pa delno zmanjšuje sredstva za sofinanciranje investicij, do katerih so občine upravičene po zakonu o financiranju občin. Predsednik Združenja občin Slovenije je v razpravi izpostavil kako ključnega pomena so investicije za občine, saj le-te pomenijo razvoj gospodarstva in tudi območja občine. Dodal je še, da gre za sredstva, ki so zakonsko dodeljena občinam na podlagi indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine in njihovo zmanjševanje bi najbolj prizadelo ravno najšibkejše občine, saj bi se posledično povečale razlike v razvoju posameznih občin. Predsednik Smrdelj je izpostavil tudi, da so projekti v občinah v izvajanju in tudi že v zaključnih fazah, saj morajo občine do konca septembra na SVLR posredovati zahtevke za izplačilo sredstev in v kolikor občine ne bodo prejele sredstev se bodo primorane zadolževati, kar bo pomenilo zamik izplačil za izvajalce del in predstavljalo bo tudi likvidnostne težave na občinah.

Predsednik Smrdelj je ponovno predlagal, da se pod okriljem Ministrstva za finance in Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko oblikuje delovna skupina, ki bi čim prej pričela s pripravo konkretnih ukrepov znižanja stroškov, ki jih imajo občine v okviru zakonsko danih nalog.

K temu je dodal še predlog, da se del finančne sanacije realizira z znižanjem stroškov za plače v javnem sektorju in sicer, da se vse plače (tudi funkcionarjem) znižajo za 5%.

 * * *


< OBČINE BI SI ŽELELE VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA MINISTRSTVO