26.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PREDLOGI OBČIN ZA HITREJŠE SPREJEMANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 26.01.09 - V ZOS smo na podlagi sklepa Predsedstva občine pozvali, da nam sporočijo probleme s katerimi se srečujejo na področju prostorskega načrtovanja po novo sprejeti zakonodaji. Odzvalo se je preko 30 občin, njihove pripombe, pobude in predloge smo posredovali pristojnim, od njih pričakujemo pospešitev sprejemanja občinskih prostorskih aktov.Na področju prostorskega načrtovanja kaže, da veljavna zakonodaja v praksi oz. v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov občin ne "zdrži", ali bolje rečeno ne deluje na način, kot si ga je zamislil njen pripravljavec.

 

Glavni problem je v rokih, katere večina nosilcev urejanja prostora ne upošteva, včasih je potrebno večkratno posredovanje občine pri določenem nosilcu, da izda mnenje, zgodi se celo, da se zadeve založijo. Potem se dogaja, da so potrebne dopolnitve vlog in krog glede rokov se spet ponovi. Poglavitni razlogi za dolgotrajne postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov so postopek CPVO po Zakonu o varstvu okolja, slaba koordinacija med resorji, ki v tem postopku sodelujejo in njihova počasnost, zaradi česar bo nemogoče doseči terminski plan po ZPNačrt-u.


Obema resorjema smo posredovali konkretne pripombe občin in podali sledeč predlog.

Postopki priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov bi se lahko bistveno izboljšali, če bi dosegli tesno sodelovanje posameznih nosilcev urejanja prostora (vsaj ključnih v prostoru), tudi s srečanji na skupnih usklajevalnih sestankih, torej da bi končno zaključili z dosedanjim individualizmom in načelom področne pomembnosti. Potrebno pa bi bilo tudi začasno povečati število javnih uslužbencih pri posameznih soglasodajalcih, saj bo le tako možno ujeti roke.

* * *


< DANES O DELU NADZORNIH ODBOROV