10.06.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE V JAVNI OBRAVNAVI

Ministrstvo za finance je v petek, 7. junija, v javno razpravo posredovalo predlog zakona o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil tri dajatve, s katerimi so zdaj obremenjene nepremičnine. Obdavčene bodo vse vrste stavb in zemljišč, prihodki pa se bodo delili med državo in občinami. Davek naj bi bil uveden leta 2014.


Davek na nepremičnine bo nadomestil davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdih cest. Vse tri dajatve so danes v celoti prihodek občin, ki o njihovi višini tudi samostojno odločajo.

Po predlogu zakona se bodo prihodki od davka na nepremičnine v enakovrednem deležu razdelili med občine in državo. Izjema bo prvo leto uvedbe davka, ko bodo imele občine enake prihodke kot v letu 2012, državnem proračunu pa bo pripadla razlika.

Obdavčene bodo vse nepremičnine, ki bodo na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin oz. bodo izpolnjevale pogoje za to, da bi morale biti evidentirane. S tako široko definicijo se v obdavčitev vključujejo vse vrste stavb, pa tudi vse vrste zemljišč, torej tudi kmetijska in gozdna zemljišča.

Osnova za obdavčitev bo posplošena tržna vrednost, ki je razvidna iz registra nepremičnin, za katerega je pristojna Geodetska uprava RS.

Zavezanec za davek bo lastnik, fizična ali pravna oseba. Izjemoma se bo obveznost plačila davka za nepremičnine v lasti države in občin prenesla na upravljavce, v primeru finančnega lizinga pa na lizingojemalce.

Davka ne bo treba plačevati za nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev, če tako določajo mednarodne pogodbe in v lasti institucij EU v Sloveniji. Oprostitev bo veljala tudi za nepremičnine, ki so evidentirane kot javno dobro in varovalni gozdovi.

Stopnje davka bodo odvisne od vrste nepremičnin. Stanovanjske nepremičnine bodo obdavčene z 0,15-odstotno stopnjo, poslovne in industrijske nepremičnine z 0,8-odstotno, nepremičnine za druge vrste rabe (npr. za javno, kmetijsko ...) pa z 0,5-odstotno. Za zemljišča za gradnjo stavb kot tudi vsa ostala zemljišča je predvidena stopnja davka v višini 0,5 odstotka.

V primeru, da stanovanja niso zasedena, se bo davčna stopnja zvišala na 0,45 odstotka, za zemljišča z neizkoriščeno rabo pa na 1,50 odstotka. Poleg tega bodo imele občine možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 odstotkov.

Na ministrstvu ocenjujejo, da se bodo prihodki državnega proračuna z uvedbo davka na nepremičnine povečali za 240 milijonov evrov, občinskih proračunov pa za približno 40 milijonov evrov. Na pripombe bodo čakali do 28. junija.

Initiates file downloadPredlog zakona o davku na nepremičnine

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posredovalo prošnjo, da občinam predložijo izračune davka na nepremičnine za vsako posamezno občino posebej, saj bodo občine le na ta način lahko podale ustrezne pripombe na predlog zakona.

 


< SLOVENIJA PRAZNUJE 20. OBLETNICO ČLANSTVA V MEDNARODNI ORGANIZACIJI – SVETU EVROPE