16.12.2021 Starost: 1 let

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM

Ljubljana, 16. 12. 2021 - Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom in nam ga posredovalo v mnenje. Rok za podajo pripomb je 22. 12. 2021.


S predlogom Zakona se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z ZFRO z občin preneseno na državo.

Za uresničitev namena določb ZFRO se tako predlaga spremembo spodnje meje odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov. Sočasno pa se spreminja 5. člen Uredbe, in sicer tako da se višina požarne takse zvišuje iz pet na deset odstotkov od osnove za obračun požarne takse. S tem se bo s tem zagotovilo potrebna oziroma zadostna sredstva za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj ter hkrati tudi višja sredstva za lokalne skupnosti namenjene izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.


Sprememba tretjega odstavka 58. člena ZVPoz in 5. člena Uredbe za leto 2022 (in nadaljnja leta) pomeni višji pritok požarne takse, ocenjen na 18 milijonov eurov, od katerih bo 9 milijonov eurov namenjenih za lokalne skupnosti za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah in 9 milijonov eurov za širši namen, od tega 5,5 milijona eurov za financiranje gasilskih zavarovanj. Ostala sredstva pa bo država namenjala za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in informacijskih nalog na področju varstva pred požarom, posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in gasilstvo, znanstveno raziskovalno delo na področju varstva pred požarom, dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja država, sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.


S spremembo predloga tretjega odstavka 58. člena ZVPoz se ob sočasni spremembi 5. člena Uredbe, poleg zmanjšanja stroškov z naslova financiranja gasilskih zavarovanj v višini 5,5 milijona eurov, lokalnim skupnostim zvišuje pritok požarne takse s 6,3 milijona eurov na 9 milijonov eurov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko do 22. 12. 2021 posredujete na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                       * * *


< PREDLOG SPREMEMBE UREDBE O POŽARNI VARNOSTI