24.08.2016 Starost: 7 let

PREDLOG ZA PRENOS NADZORA NAD PREPOVEDJO KAJENJA OBČINSKIM REDARJEM

Ljubljana, 24. 8. 2016 – Ministrstvo za zdravje je sklicalo usklajevalni sestanek s predstavniki združenj občin in občinskih redarjev, na katerem so želeli preveriti sprejemljivost predloga za prenos izvajanja nadzora nad prepovedjo kajenja na pripadajočih funkcionalnih zemljišč ustanov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja ali zdravstvene dejavnosti, na občinske redarje.


Predlog zakona o omejevanju tobačnih in povezanih izdelkov je bil pred poletjem v javni obravnavi, v teku katere so na predlog Zdravstvenega inšpektorata v predlog zakona vnesli določbo, po katerem bi med nadzorne organe po omenjenem zakonu vključili tudi občinske redarje. Kot enega od razlogov so navedli pomanjkanje zdravstvenih inšpektorjev, prav tako pa so občinski redarji (več) prisotni na terenu, kjer bi se nadzor izvajal.

 

Občinski redarji bi tako nadzorovali prepoved kajenja na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih šol, vrtcev, fakultet, zdravstvenih domov, kot so dostopne poti, dovozi z vhodi, zelenice in igrišča. Globe, ki bi jih izrekali, bi bile vir občinskih proračunov.

 

Predstavniki občin in redarjev smo opozorili na številne pomanjkljivosti predloga. Kot prva pripombe je bilo izpostavljeno dejstvo, da gre za novo nalogo, ki se prenaša na občine, ki bi jo bilo treba finančno ovrednotiti, hkrati pa bi se morala odraziti tudi v povprečnini. Ob tem je bilo poudarjeno, da globa ne more biti ustrezno nadomestilo za dodatno nalogo. Tudi sicer smo izrazili nasprotovanje prenosu pristojnosti na občine, saj to postaja vse pogostejša praksa države.

 

Razlog za nasprotovanje predlogu je tudi Zakon o občinskem redarstvu, v katerem so opredeljene pristojnosti občinskih redarjev, med katere pa ni mogoče šteti nadzora nad prepovedjo kajenja. Prav tako je bilo opozorjeno, da so občinski redarji omejeni glede pooblastil npr. redar ne more kaznovati mladoletnika, ampak lahko le poda obdolžilni predlog itd.

 

Pomanjkljiva je tudi opredelitev funkcionalnega zemljišča.

 

Ministrstvo za zdravje bo preverilo, ali je z vidika ostale zakonodaje prenos pristojnosti nadzora na občinske redarje sploh mogoč in v skladu s tem tudi postopalo v nadaljnjem postopku.

 

 


< SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS