22.07.2013 Starost: 9 let

PREDLOG SPREMEMB SOCIALNE ZAKONODAJE V JAVNI OBRAVNAVI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo spremembe socialne zakonodaje – do 19. avgusta sta v javni obravnavi predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih.


Ključne spremembe, ki naj bi se začele uporabljati s 1. 1. 2014, so: 

-          upoštevanje bolj realnega materialnega položaja vlagatelja kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto,

-          o pravicah, kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, bo mogoče na novo odločiti že, če se bo spremenila vrsta dohodka, ki ga posameznik prejema  (na primer namesto plače – nadomestilo za brezposelnost; doslej je bilo to mogoče le ob izgubi dohodka); pri drugih pravicah se takšna sprememba upošteva že zdaj,

-          v dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek (ne bo se upošteval dodatek za enostarševsko družino, poleg tega bo znesek otroškega dodatka, ki se bo všteval v dohodek družine, zmanjšan še za 22,8 evrov, kar predstavlja 20 % otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu),

-          dodatek na otroka v enostarševski družini dvigujemo z 10 % na 20 % osnovnega zneska minimalnega dohodka (OMD), to je trenutno 53,04 evrov na otroka (torej, če ima vlagatelj dva otroka z omenjenim statusom, njegovi družini pripada povečanje za 40 % oziroma 106,08 evrov),

-          med premoženje, ki se ne upošteva, bo po novem sodil tudi znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji,

-          zvišujejo vrednost premoženja (denarnih sredstev - prihranki), ki se ne upošteva pri odmeri pravice do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,

-          dohodek iz  študentskega dela se bo upošteval samo, kadar bo presegel 132,61 evrov mesečno (obdobje zadnjih treh mesecev) in samo znesek, ki bo nad to višino; večini (večina zasluži do 100 evrov) se torej dohodek od študentskega dela pri odmeri pravic ne bo upošteval; 132,61 evrov predstavlja 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka,

-          v skladu z ZŠtip-1 se ohranja štipendija za dijake pred 18. letom; posebne višine otroškega dodatka za dijake pa zato ne bo več,

-          po novem dedičem tretjine pomoči (denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka) ne bo treba vračati - omejitev dedovanja premoženja bo mogoča samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči,

-          denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela manj kot 12-krat, ne bo treba vračati oziroma omejitev se zmanjša za 12 najvišjih, zaporednih mesečnih zneskov pomoči,

-          širijo krog delovno aktivnih oseb, ki so upravičene do dodatka za delovno aktivnost

-          upokojenke, ki so mlajše od 63 let, in upokojenci, mlajši od 65 let, bodo lahko pri  invalidskih komisijah ZPIZ zaprosili za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo (če imajo status invalida I. kategorije ali so invalidsko upokojene, mnenja ne potrebujejo, ampak se štejejo, kot trajno nezmožne za delo že na podlagi zakona) - tega do zdaj niso mogli in tako niso mogli pridobiti varstvenega dodatka,

-          ohranjajo sedanji sistem sofinanciranja šolske in dijaške prehrane, pri čemer centri ne bodo več izdajali odločb, saj bodo upravičenost do subvencije malice in kosila šole ugotavljale glede na podatek iz odločbe o otroškem dodatku, kar predstavlja pomembno administrativno razbremenitev,

-          manj administriranja tako za centre kot tudi za starše predstavlja novost, da se bo tudi o pravici do subvencije vrtca po novem odločalo za eno leto in ne za koledarsko leto kot doslej.

Initiates file downloadPredlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Initiates file downloadPredlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih

 


< NAPOVED ZA 30. TEDEN