24.09.2018 Starost: 4 let

PREDLOG POVPREČNINE ZA 2019 564,75€ IN 2020 575,44€ ZA ZOS NESPREJEMLJIV

Ljubljana, 21.9.2018 - Danes je potekal prvi sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020. Sestanka sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednica ZOS Robert Smrdelj in Jasna Gabrič. Na sestanku so uvodoma resorji predstavili kako je s povečanjem stroškov v zadnjem obdobju na njihovem vsebinskem področju. Nato pa nam je bil predstavljen predlog višine povprečnine za obe prihajajoči leti in sicer za 2019 564,75€ in 2020 575,44€. Predsednik in podpredsednica ZOS sta podala tako predloge v zvezi z dodatnimi stroški občin naloženim s strani ministrstev v zadnjem obdobju, kot tudi obrazložen in argumentiran predlog višine povprečnine za leto 2019 v višini 608,78 €. Glede investicij pa je bilo s strani ZOS predlagano skrajšanje prehodnega obdobja na poln investicijski transfer do leta 2020, ko mora biti sistemsko sofinanciranje investicij na 6% nepovratnih sredstev.


Po napovedanem sestanku z ministroma za finance in javno upravo, sta le-ta opravičila svojo odsotnost, tako je sestanek potekal na ravni državnih sekretark. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki drugih ministrstev z namenom, da se odzovejo na pripombe združenj glede novo naloženih nalog v zadnjem obdobju. Predstavniki ministrstev so večinoma poudarjali, da v preteklem obdobju zaradi nove zakonodaje ni prišlo do povečanja stroškov občin ali, da so ti stroški nižji kot jih ocenjujemo  združenja.  Korekcije je pričakovati na področju resorja za izobraževanje, šolstvo in šport (ukinjanje razvojnih oddelkov v vrtcih), področje pravosodja (GDPR), okolja in prostora (ponovni preračun okoljskih novih nalog) dva ostala resorja pa bosta posredovala še dodatne obrazložitve.

Predsednik združenja občin  Robert SMRDELJ je predstavil seznam zakonodaje, kjer je v preteklem obdobju prišlo do povečanja stroškov za izvajanje nalog, opozoril pa je tudi na napako v izračunih, ki so nam bili posredovani. Na  Ministrstvu  za  finance  so izračunali  povprečne stroške občin, in sicer za leto 2019 v višini 575,44€, za leto 2020 pa v višini 574,27€. Po mnenju ZOS je v tabeli dopisa pri seštevku  stroškov za nove naloge za leto 2018 prišlo do napake, in sicer do prenizkega seštevka –7.900.000 evrov namesto pravilnih 15.376.760 evrov, zato je potrebno izvesti popravek izračuna. Tako so po sedanjem izračunu naloge ovrednotene s 3,85 evra, popraviti pa jih je treba na 7,78 evra. Napako so na MF pripoznali in bodo izračune dodatno popravili.
Predsednik Robert Smrdelj je predstavil tudi predlog predsedstva ZOS  glede višine povprečnine,  in sicer, da se višina povprečnine za leto 2019 določi najmanj v višini 608,78€. Višina je utemeljena na višini dejanskih stroškov občin za leto 2017, rasti stroškov življenjskih potrebščin v 2017 ter stroških ki jih prinašajo nove naloge za leto 2018. Ne glede na končne določbe zadnje novele ZFO je predsedstvo ZOS predlagalo, da se v ZIPRS absolutno skrajša prehodno obdobje za poln investicijski transfer in sicer do leta 2020, ko mora biti sistemsko sofinanciranje investicij na 6% nepovratnih sredstev. Trenutna prehodna ureditev  je  izrazito  problematična, saj najšibkejše občine stimulira k prekomernemu zadolževanju.


Vladna pogajalska stran je predstavnikom združenj predstavila predlog povprečnine, ki znaša za leto 2019 564,75€ na prebivalca, v letu 2020 pa 575,44€ na prebivalca. V Združenju občin Slovenije smo glede predloga razočarani, vztrajali bomo na  izhodiščih sprejetih na zadnji seji predsedstva.

Na sestanku  je bilo dodatno pojasnjeno, da ima nova vlada v skladu s koalicijsko pogodbo namen vpeljati davek na nepremičnine do leta 2020 in da bo intenzivirala delo projektne skupine ter vzporedno vodila pogovore s politično ravnijo. Predsednik ZOS je apeliral, da je pri snovanju zakona nujno vgraditi dovolj veliko fleksibilnost, da ne bo novi nepremičninski davek prekomerno obremenil posameznih skupin, ampak, da bodo občine lahko obremenitev čimbolj približale obstoječemu NUSZ  ter opozoril, da so tik pred vrati lokalne volitve in da ni mogoče pričakovati intenzivnega odzivanja s strani občin, da pa je zelo nujna vključitev občin pri snovanju novega nepremičninskega zakona.


< PRVA ŠTEVILKA eNOVIC PROJEKTA ePROSTOR