13.07.2017 Starost: 5 let

PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH V DZ

Ljubljana, 13. 11.2017 - Vlada RS je v državnozborski postopek predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), 2114-VII. Predlog novele bo obravnavan po nujnem postopku. MIZŠ je pripravil tudi Predlog pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.


Z namenom, da bi še povečali delež vključenosti predšolskih otrok v vrtce v letu pred vstopom v osnovno šolo, predlagane zakonske rešitve predvidevajo financiranje krajših programov iz državnega proračuna. Za otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v vrtec, bo tako z novelo omogočeno brezplačno obiskovanje krajših programov v obsegu 240 ur letno. V ta namen bo moralo ministrstvo v letu 2018 zagotoviti 600.000 evrov, v proračunu za leto 2019 pa 2 milijona evrov.

Novela sledi sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje in predvideva preimenovanje strokovnega delavca, sedanjega pomočnika vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Poleg tega omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje, pa tudi organiziranje enote ali oddelka javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe. Ta novost prinaša izboljšanje dostopnosti staršev do programov vrtca.

Poenostavljen bo postopek za znižano plačilo vrtca, predlagana novela pa med drugim daje tudi več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama. Novela predvideva, da subvencija staršem pripada z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo odločbo pristojnega centra za socialno delo pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec. Na ta način se bo staršem pravica do subvencije vrtca, ki jim pripada v skladu z Zakonom o vrtcih, lahko priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo vlogo oddali z enomesečno zamudo.

Morebitne pripombe na predpisa (predlog ZVrt-F, Predlog pravilnika) lahko posredujete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si (do 28. julija 2017), na predlog ZVrt-F pa lahko tudi neposredno v DZ na gp(at)dz-rs.si (do 9. avgusta 2017).

 


< GRADIVO S POSVETA NUSZ- 11.7.2017