13.03.2017 Starost: 6 let

PREDLOG 26. ČLENA ZFO-1

Ljubljana, 13. 3. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novega 26. člena Zakona o financiranju občin, ki ureja delovanje oz. sofinanciranje skupnih občinskih uprav


Predlog 26. člena ZFO-1:

26. člen (skupno opravljanje nalog občinske uprave)

(1) Občini se v tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje.

(2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge:

–  občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva;

–  notranje revizije;

–  varstva okolja;

–  urejanja prostora;

       –  pravne službe in občinskega pravobranilstva ter

       –  civilne zaščite in požarnega varstva.

(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše vrsto odhodkov ter način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja  sredstev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena upravičena za financiranje nalog iz drugega odstavka tega člena v višini 40 %, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj štirimi občinami in se zanjo opravljajo najmanj tri naloge, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

(5) Višina sofinanciranja iz prejšnjega odstavka se zmanjša za 5 % za vsako nalogo, ki je  skupna občinska uprava ne opravlja, kot izhaja iz četrtega odstavka tega člena,  pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme biti manjša od  30 %.

(6) Višina sofinanciranja iz prejšnjega odstavka se poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja, kot izhaja iz četrtega odstavka tega člena, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 %.

(7) Če skupni zahtevek občin za sofinanciranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave preseže 0,5 % skupne primerne porabe, se sofinancira do 0,5 % skupne primerne porabe sorazmerno z višino zahtevka za posamezno občino.

 

Predlog člena z obrazložitvijo lahko preberete tukaj. Prosimo, da vaše mnenje na predlog člena pošljete na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 

Predlog novele Zakona o financiranju občin z datumom 12. 1. 2017, ki je bil v javni obravnavi, je dostopen tukaj.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13.3.2017 -17.3.2017