28.08.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDLAGANA VIŠINA POVPREČNINE ZA LETI 2010 IN 2011 ZA OBČINE NESPREJEMLJIVA

Lipica, 28.8.2009 - Na 8. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije so člani med drugim obravnavali informacijo o realizaciji vsebine dogovora o višini povprečnine za leto 2009, informacijo o aktivnostih združenja za povečanje povprečnine za prihodnji proračunski obdobji, informacijo o predlogih sprememb na področju javnega naročanja in informacijo o predvidenih spremembah zakonodaje na področju kmetijskih zemljišč ter sklada kmetijskih zemljišč.


V začetku marca 2009 je bil z vlado podpisan dogovor o višini povprečnine za leto 2009. Povprečnina je bila določena na 538,45 evra. Ob višini povprečnine pa so bile v dogovoru predvidene še nekatere obveznosti. Tako naj bi pristojna ministrstva in vladne službe proučile možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev, spremembo cen električne energije občinam na raven tiste za gospodinjstva ter za prenos določenih zemljišč, s katerimi razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, v last občinam.
Glede določanja cen komunalnih je bila sprejeta Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev in sprejet nov Pravilnik o Metodologiji cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na prvi pogled nova ureditev bistveno ne poenostavlja določanja cen komunalnih storitev. Zaveza v zvezi s prenosom zemljišč na občine je prav tako ostala še nerealizirana, ravno sedaj sta v javni obravnavi dva zakona s tega področja. Predstavniki ZOS smo se z uslužbenci kmetijskega ministrstva sestali in ugotovili, da predlagani noveli le v majhnem delu sledita možnostim iz sklenjenega dogovora. Zaveza v zvezi s cenami električne energije pa tudi ni bila realizirana.

Vlada Republike Slovenije pripravlja proračuna za leti 2010 in 2011. S strani Ministrstva za finance je združenje prejelo predlog za izračun povprečnine za obe leti. Izračunana predlagana povprečnina na podlagi uredbe za leto 2010 je 542,99 € in za leto 2011 znaša 557,11 €. V združenju bomo predlagali, da se vlada pogaja z reprezentativnimi združenji, saj so za obe proračunski leti predvidene nekatere nove naloge občin, obenem pa so zaradi krize povečani nekateri odhodki občin. Prav tako pa država ni uresničila nobene zaveze iz dogovora o povprečnini za leto 2009 podpisanega v začetku letošnjega leta.

Predsedstvo je obravnavalo še predlagan paket sprememb zakonodaje s področja javnega naročanja. Po mnenju članov predsedstva bodo spremembe prinesle še več težav in izzvale nasprotne učinke. Predlagane novosti širijo po eni strani možnost in dostopnost več izvajalcev ali ponudnikov, po drugi strani pa so možnosti neizbranih ponudnikov, da zavlačujejo postopke po predlagani noveli za manjše vrednosti, prevelike in neupravičene.
čŒlani predsedstva menijo, da bo cilj predloga zakona, to je doseganje čim manjših cen za dobavo blaga in opravljanje storitev ravno obraten. Do poudarjenega nestrinjanja občin članic združenja z novelo Zakona o javnem naročanju gre predvsem pri manjšanju oz. zniževanju mejnih vrednosti iz zdaj veljavnega 12. člena ZJN-2.

Predsedstvo združenja se je seznanilo tudi za aktivnostmi združenja na področju obračunavanja DDV pri komunalnem prispevku. Na tem področju so bili s strani združenja na pristojne posredovani številni dokumenti, obrazložitve in analize. Ob pogajanjih za povprečnino bodo tako pogajalci izpostavili tudi to področje, saj le to pomembno vpliva na proračune občin. Predsedstvo združenja pa se bo v okviru tematskih sej predsedstev skušalo sestati tudi z ministrom za finance.

O predvidenih spremembah zakonodaje na področju kmetijskih zemljišč ter sklada kmetijskih zemljišč je predsedstvo sklenilo, da je potrebno posredovati obravnavane pripombe. čŒlani predsedstva so namreč obravnavali predlog pripomb na oba predloga novel zakonov in jih v celoti potrdili. Združenje bo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziralo predstavitev obeh predlaganih novel. Predstavitev bo 11. septembra 2009 v prostorih Državnega zbora.< 8. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA