31.05.2022 Starost: 185 dni

POZIV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 31. 5. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v katerem pozivamo k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti. Razlog so nenehne podražitve, ki imajo vpliv tudi na delovanje občin, in z njimi povezan napovedan dvig inflacije.


Tudi občine se v luči okrevanja gospodarstva po COVID-19 in vojne v Ukrajini vsakodnevno soočajo s težavami zaradi vedno večjega dviga cen storitev in blaga. To ima in bo imelo nenazadnje vpliv tudi na občane, ki so uporabniki javnih storitev (npr. vrtci, šolski prevoz).

Prav tako pa opozarjamo še na eno dejstvo. UMAR je v svoji pomladanski napovedi napovedal precejšen dvig letne inflacije in seveda s tem povezane podražitve. Prav tako opozarjajo na daljše trajanje motenj v dobavnih verigah in to ima posledice tudi za izvajanje občinskih projektov, ki se financirajo tudi iz kohezijskih sredstev.

Res je, da so občine v letošnjem letu prejele višjo povprečnino, vendar ta nikakor ne sledi podražitvam, ki se v zadnjem letu vrstijo kot po tekočem traku. Te že krepko zajedajo občinske proračune. Zato je Združenje občin Slovenije Vlado RS in finančno ministrstvo pozvalo, da se podražitve upoštevajo pri izračunu povprečnine za prihodnji dve leti. Pozivamo tudi k dopolnitvi izračuna povprečnine, v katerem se naj upošteva tudi dejanska inflacija kot je že bila v preteklosti. K slednjemu združenje poziva že nekaj let. Izvzetje inflacije iz izračuna povprečnine pomeni za občine velik izpad prihodkov.

V kolikor bi pristojni ocenili, da izračuna povprečnine ni moč dopolniti z dejansko inflacijo, pa smo predlagali, da se sredstva zagotovijo iz državnega proračuna in se s tem občinam omogoči plačevanje tekočih stroškov. Tako ta predlog kot predlog o dopolnitvi izračuna povprečnine z inflacijo lahko preprosto utemeljimo z dejstvom, da se s podražitvami dviga DDV in iz tega naslova se povečujejo tudi prilivi v državni proračun.

Hkrati pa smo zaprosili tudi, da se pri kohezijskih projektih upoštevajo podražitve, na katere občine nimajo nikakršnega vpliva. Na problematiko pogodbenih cen zaradi stanja na trgu gradbenih materialov je ZOS pristojne opozoril že konec meseca oktobra 2021. Poleg dviga cen so velika težava tudi dolgi roki dobave materialov, kar je ena od posledic pandemije COVID-19 in tudi vojne v Ukrajini. Če pa k temu dodamo še težave s pozno potrjenimi projekti s strani pristojnih služb, je jasno vidno v kakšnih težavah so se znašle občine pri črpanju sofinancerskih sredstev. Kot že povedano, občine na vse to nimajo nikakršnega vpliva in ker so bojazni, da sredstev ne bodo mogle v celoti počrpati, smo pozvali, da se prisluhne težavam občin in ustrezno prilagodi dinamiko črpanja sofinancerskih sredstev glede na dinamiko izvajanja projektov.  

                                                        * * *


< VLADA RS IZDALA UREDBO O IZVAJANJU ZAKONA O STANOVANJSKI JAMSTVENI SHEMI ZA MLADE