20.10.2017 Starost: 5 let

POZIV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA NEMOTENO DELOVANJE ZDRAVSTEVNIH DOMOV

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na pristojna ministrstva in ZZZS poslalo dopis, v katerem jih obveščamo, da utegne priti do novih finančnih obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle kriti. Prejeli smo namreč več opozoril tako s strani občin članic kot direktorjev zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, da bodo zdravstveni domovi leto 2017 zaključili z negativnim poslovnim rezultatom oz. izgubo.


Finančno breme zdravstvenih domov pa bo padlo na pleča ustanoviteljev, to pa so občine. Dodatnih finančnih bremen občine ne bodo prenesle, saj se tudi same nahajajo v težkih finančnih situacijah, ki so rezultat nižanja sredstev, ki jih država nameni občinam za zakonsko določene naloge.

Razlogov za nastale izgube je več, in sicer:
1. leto 2017 se je pričelo z 2.12% znižanjem cen zdravstvenih storitev;
2. dodatne obremenitve iz naslova povečanih stroškov dela zaradi sprejetih aneksov h Kolektivnim pogodbam za zaposlene v zdravstvu najmanj 6% dviga stroškov mase plač (kar znaša za srednje velik ZD s 85 zaposlenimi 90.000€ na letni ravni).
3. plačnik opravljenih zdravstvenih storitev, to je ZZZS oziroma država –Ministrstvo za zdravje, ne izpolnjujeta svoje obveznosti do javnih zavodov in sicer:

  • 66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.L.RS št. 72/06 in naslednji), ki določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oz. storitev upoštevajo plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti; materialni stroški; amortizacija, predpisana z zakonom in druge zakonske obveznosti.
  • 4. odstavek 9. člena Splošnega dogovora 2017 posebej določa, da v kolikor Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki bi urejal spremembo višine plač v javnem sektorju in druga vprašanja, ki zadevajo plače v javnem sektorju ali v primeru sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oz. drugega predpisa, ki ureja to področje, se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev avtomatično upoštevajo sprejete spremembe.

ZZZS v ponujenih pogodbah s posameznimi zdravstvenimi domovi, kljub zakonu in Splošnemu dogovoru, navedenih obveznosti v cenah zdravstvenih storitev ni upošteval. Zaradi navedenega zdravstveni domovi niso podpisali pogodb z ZZZS, ker je le-ta za njih in posledično tudi za paciente škodljiva.

Državni zbor RS je na oktobrski redni seji s sprejetjem dopolnil ZIPRS1718, zagotovil, da bodo izgube javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, krite iz državnega proračuna. Izguba v višini 140 mio evrov je pokrita brez sistemskega pristopa k reševanju težav, kar ocenjujemo za zelo slabo potezo. Država bi morala poleg saniranja situacije za nazaj zagotoviti tudi sistemsko reševanje problematike za naprej, in sicer z dvigom cen zdravstvenih storitev. Nesprejemljivo se nam zdi, da zdravstveni domovi poslujejo z izgubo zaradi odločitev sprejetih na nivoju vlade. Ker je bil na vladni ravni sprejet dogovor z sindikati, da se plače v zdravstvu povečajo, morajo temu slediti tudi cene zdravstvenih storitev.

Naj ponovimo, da občine dodatnih finančnih bremen ne bodo zmogle kriti in vas hkrati pozivamo k iskanju hitrih in ustreznih rešitev. Pozivamo k sprejetju ukrepov in vzpostavitvi sistema, po katerem bodo cene zdravstvenih storitev takoj pokrile stroške dela (tudi za nazaj).

* * *


< MEDNARDONI DAN KRAJINE