22.09.2017 Starost: 5 let

POZIV ZA UMIK NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 22. 9. 2017 - Združenje občin Slovenije je poslancem Državnega zbora RS poslalo mnenje na Predlog novele Zakona o financiranju, s katerim odločno nasprotujemo predlaganim spremembam.


V Združenju občin Slovenije zelo obžalujemo, da je Vlada Republike Slovenije potrdila in poslala v državnozborsko proceduro predlog novele Zakona o financiranju občin – enega od stebrov lokalne samouprave – brez resnega truda, da se le ta vsaj deloma uskladi z združenji občin. Predlagane spremembe zakona so neskladne z interesi občin zato jim odločno nasprotujemo.

Vladi RS in pristojnim ministrstvom smo posredovali pripombe, kot sledijo, hkrati pa podali tudi zahtevo za umik predloga novele ZFO-1C iz državnozborskega postopka in poziv k nadaljnjemu usklajevanju.

Nedopusten je predlog spremembe zakona, da se »izračun povprečnine« spremeni v »izračun povprečnih stroškov« in da vlada navidezno na podlagi izračuna stroškov določi povprečnino glede na njene poglede in prioritete. Iz vidika avtonomije lokalne samouprave je takšno določilo še posebej sporno v času konjukture, ker občine ne bodo vedele, s kakšnim virom razpolagajo in bo višina povprečne odvisna le od vsakokratne volje vlade!

Nedopusten je tudi trud za zmanjšanje razlike zakonsko izračunane povprečnine (ki trenutno znaša 647 €) do tiste povprečnine, ki jo določa vlada v ZIPRS (letos 533,50 €), in sicer na način, da se klesti osnova s pravilnikom upravičenih stroškov (kateri je že sprejet in potiska povprečnino na 608 €) ter s tem predlogom novele ZFO-1C, ki bo izračun še skrčil na 590€ !  Združenja občin vztrajamo,  da se v prehodnih določbah opredelijo pogoji in prehodno obdobje za uveljavitev polne povprečnine (kdaj in pod kakšnimi pogoji)!  Zahtevamo tudi jasno opredelitev prehodnega obdobja do polnega investicijskega transfera ter sredstev, ki pripadajo občinam nad primerno porabo (POs).

V posmeh občinam, ki se trudijo za poenostavitev kompliciranih postopkov za pridobitev  investicijskega transfera, se s predlogom novele še dodatno povečuje togost in birokracija uporabe tega vira.  Ti postopki so bistveno manj fleksibilni kot pa npr. postopki za pridobitev kohezijskih sredstev. Tukaj ima država možnost pokazati dobro prakso debikrokratizacije, vendar nima posluha.

Stalen pritisk na manjše občine se nadaljuje tudi s predlogom noveliranja pravil sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Skupne občinske uprave funkcionirajo dobro in je smiselna predvsem nadgradnja z dodatnimi smiselnimi nalogami brez nepotrebnega pretiranega eksperimentiranja. Predlagana zakonska zahteva po povečanju nalog in velikosti z omejitvijo na sedanjo maso sredstev (za sofinanciranje) je nedomišljena in z nejasnimi posledicami.

Menimo, da so navedena dejstva več kot upravičeni razlogi, da se novela najprej uskladi in šele nato vrne v državnozborsko proceduro.

Celoten dopis je dostopen TU.

 

* * *


< TRETJI KROG POGOVOROV O POVPREČNINI BREZ ZBLIŽANJA