06.11.2021 Starost: 278 dni

POZIV ZA IZPOLNITEV TABEL, KI BODO PODLAGA ZA RAZPISE NA POROČJU PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Ljubljana, 5.11.2021 - Na elektronske naslove vseh občin smo posredovali poziv Ministrstva za zdravje za izpolnitev tabel, ki bodo služile pri pripravi javnega razpisa za investicije v primarno zdravstvo. Slednji pristop je na sestanku pri državni sekretarki Forte predlagal predsednik Združenja občin Slovenije.


S strani Ministrstva za zdravje  smo prejeli obvestilo o sprejetju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.Temeljni cilj predloga zakona je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših operativnih zmogljivosti slovenskega zdravstva (na primarni, sekundarni in terciarni ravni) in izobraževalnih zavodov (srednje in višje strokovne šole ter visokošolske zavode) zaradi povečanja števila vpisnih mest v izobraževalne programe medicinske in zdravstvene smeri. S tem se na dolgi rok zagotavlja pripravljenost in

vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema na izzive prihodnosti, dodatne obremenitve zdravstvenega sistema po pandemiji COVID-19 ob vse slabši demografski sliki in pripravljenost na morebitne nove izbruhe nalezljivih bolezni.

 

Ministrstvo za zdravje  je na osnovi izkazanih potreb za investicijske projekte in na osnovi Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« pripravilo razdelitev finančnih virov tudi za zdravstveno dejavnost na primarni ravni v desetletnem obdobju.

Prioritete financiranja investicijskih projektov s strani MZ v 100% deležu so:

Satelitski urgentni centri (v nadaljnjem besedilu: SUC-i) in nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMP),

Centri za krepitev zdravja,

Rehabilitacijski centri.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu:ZFO-1) se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij:

 Prenove, novogradnje in nakupi opreme,

Ostalo (laboratoriji, reševalna vozila..)

Kriteriji javnega razpisa bodo oblikovani tako, da se iz zakona financira samo zdravstveno dejavnost glede na postavljeno mrežo primarne dejavnosti. Predvidoma se bodo zgoraj naštete prioritete financirale 100% do določene vrednosti, ostale zdravstvene dejavnosti pa v skladu z ZFO-1. Iz tega naslova morajo biti projekti pripravljeni tako, da bo iz projektne dokumentacije jasno razvidno kvadratura zgoraj navedenih prioritet in ocenjena projektantska vrednost in ločeno za ostali zdravstveni program.

Na podlagi tega dobisa smo vsem občinam posredovali na zradne elektronske naslove dve tabeli:

1. Tabela 1 - plan investicij za desetletno obdobje z ocenjenimi razdeljeni viri financiranja

po posameznih letih.

2. Tabela 2 - posnetek obstoječega stanja in delovanja zdravstvenih domov (obstoječe

kvadrature objekta m², število prebivalcev, število ambulant, število zaposlenih, število

opredeljenih pacientov ter število obravnav.

 

Prosimo vas, da tabelo 1 izpolnite na način, da vnesete posamezne investicijske projekte po prioritetah izvedbe, kratki opis investicije, ocenjeno kvadraturo prenov ali novogradenj, njeno ocenjeno vrednost in vire financiranja razdeljene v desetletnem obdobju ter okvirne datume priprave investicijske in projektne dokumentacije. V tabelo 2 pa vnesete vse podatke o obstoječem stanju in delovanju zdravstvenih domov.

Posredovani podatki bodo osnova za uskladitev končnih prioritetnih investicij v okviru zagotovljenih letnih sredstev skladno s sprejetim zakonom in v nadaljevanju za redno spremljanje realizacije investicijskih projektov. V nadaljevanju bo na osnovi prejetih tabel in izdelanih meril pripravljen in objavljen javni razpis za (so)financiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS.

Izpolnjeno tabelo prosim posredujete na naslova gp.mz@gov.si in ana.oberdank@gov.si


< 101. SEJA VLADE RS