05.01.2021 Starost: 2 let

POZIV OBČINAM IN POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM PRORAČUNOV OBČIN DA DO 11. JANUARJA 2021 POSREDUJEJO ZAHTEVKE ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ PRORAČUNA DRŽAVE

Ljubljana, 5. 1. 2021 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis, v katerem pozivajo občine in posredne proračunske uporabnike proračunov občin, da do 11. 1. 2021 posredujejo zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna države, ki se nanašajo na leto 2020, v zvezi s pripravo letnih poročil ter premoženjskih bilanc za leto 2020.


Ministrstvo opozarja na dopis, ki so ga občine prejele v mesecu oktobru 2020, v katerem je kot zadnji rok za posredovanje podatkov naveden datum 25. 1. 2021. Razlog za novo določitev roka je evidentiranje prihodkov in odhodkov iz naslova ukrepov, sprejetih v interventnih zakonih v zadnjem četrtletju leta 2020, in sicer predvsem iz razloga, ker morajo biti poslovni dogodki v računovodskih evidencah (letna poročila, premoźenjske bilance) države, občin in posrednih uporabnîkov proračuna usklajeni.

Ministrstvo za finance poziva občine, da v vseh tistih primerih, ko občina zase in za svoje posredne uporabnike proračuna uveljavlja sredstva pa ukrepih, določenih v interventnih zakonih, zahtevke, ki se nanašajo na leta 2020 in za katere je proračunski uporabnik v svojih računovodskih izkazih evidentiral terjatev, predloži pristojnemu ministrstvu, najkasneje do 11. januarja 2021.

Ta rok je določen izključno iz razloga, ker je treba pred evidentiranjem obveznosti pripraviti gradivo vlade, na podlagi katerega se zagotovijo sredstva iz Splošne proračunske rezervacije.

Vlada RS mora sklep sprejeti in šele po njegovem sprejemu, je obveznost mogoče evidentirati. Zadnji rok za evidentiranje obveznosti iz leta 2020, je 25. januar 2021, Ministrstvo za finance pa opozarja, da v primeru, če zahtevki, ki  se nanašajo na leto 2020, s strani občin ali posrednih uporabnikov občin,  ne  bodo posredovanl pristojnlm ministrstvom do 11. januarja 2021, obstaja velika verjetnost, da bodo te obveznosti na ravni države evidantirane v obračunskem letu  2021.  To  pa bi povzročllo neusklajene podatke v poslovnih knjigah, računovodskih  izkazih  in neusklajenost terjatev in obveznosti  v  premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov.

Celoten dopis Ministrstva za finance je na voljo TU.

* * *< MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2020