11.01.2021 Starost: 9 dni

POZIV K PODAJI MNENJ NA PREDLOG ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju: ZKN), ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.


Osrednji cilj predloga zakona je vzpostavitev enotne evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom:

 • zagotavljanja še večje učinkovitosti in medsebojne usklajenosti vpisov podatkov,
 • zagotavljanja kvalitetnega in lažjega dostopa do vpisanih podatkov,
 • uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • pospešitve postopkov vpisa sprememb podatkov,
 • razvijanja novih storitev posredovanja obdelanih podatkov o nepremičninah,
 • zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu.

Cilj zakona je podatke o nepremičninah in način njihovega vpisa sistemsko izboljševati in zagotoviti njihovo medsebojno povezljivost, ZKN pa zagotavlja, da bo vodenje in vzdrževanje teh podatkov racionalno, uporabno, smiselno in vsebinsko povezano. Rešitve, ki jih je doslej vseboval ZEN in se pri njegovem dosedanjem izvajanju v praksi niso izkazale za sporne ali pomanjkljive, se v ZKN ohranjajo nespremenjene oziroma se jih bo le nadgradilo in izboljšalo.

Ključni cilji ZKN so:

 • nedvoumna opredelitev nepremičnine, ki se vpiše v katastru nepremičnin,
 • določitev katastra nepremičnin kot uradne evidence, katere namen je prikaz dejanskega stanja nepremičnine kot celote, podatki morajo biti sistemsko in enotno vpisani za vse nepremičnine,
 • zagotovitev usklajenosti podatkovnega in procesnega modela katastra nepremičnin z Direktivo INSPIRE, LADM, slovensko zakonodajo in mednarodnimi standardi za prostorske podatke (npr. OGC),
 • sistemsko urejanje izvajanja katastrskih postopkov z določitvijo vsebine podatkov, ki se vpišejo v katastru nepremičnin, in določitvijo postopkovnih pravil za njihovo določitev,
 • izboljšanje in poenostavitev sistema vpisa nepremičnin z zagotovitvijo informacijske podpore poslovnim procesom,
 • ureditev ustreznega in celostnega nadzora na področju izvajanja katastrskih postopkov, itd.

Namen ureditve ZKN je zagotoviti kakovosten vpis nepremičnin na načine, ki bodo omogočili uporabo podatkov za različne namene in z uporabo sodobne tehnologije.

Vzporedno s pripravo ZKN poteka tudi Program projektov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence državne meje). Ta bo zagotovila ustrezno informacijsko podporo poslovnim procesom za učinkovito in pravočasno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Naložbo Programa projektov eProstor sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti in uporabljati šele z uvedbo prenovljenih informacijskih rešitev, to je po 30. 10. 2021. Z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za nadzorovan vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov ter s tem posredno tudi za ustrezno kakovost podatkov v prihodnje.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 5. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin je na voljo TU.

* * *


< DO 31. 1. 2021 ROKI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC STRANK V SODNIH POSTOPKIH NE TEČEJO