11.01.2021 Starost: 9 dni

POZIV K PODAJI MNENJ K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada je na 47. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) in ga predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.


Cilji predloga zakona so:

 • varovanje stanovanjskega fonda;
 • učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb;
 • pregledno vodenje sredstev rezervnih skladov;
 • olajšati etažnim lastnikom večstanovanjskih stavb sprejem odločitev, še posebno glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje;
 • pravočasno določanje neprofitne najemnine v neprofitnih stanovanjih, ki omogoča povrnitev sredstev, vloženih v gradnjo neprofitnih stanovanj, v doglednem času;
 • sorazmerna prilagoditev višine subvencije najemnine, ki zagotavlja socialno pravičnost ukrepa revalorizacije neprofitne najemnine;
 • povečanje obsega fonda javnih najemnih stanovanj;
 • aktiviranje obstoječega, a nenaseljenega stanovanjskega fonda;
 • zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, starejšim ter drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva;
 • spodbujanje stanovanjske mobilnosti prebivalstva;
 • skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku, itd.

Na področju najemnih razmerij SZ-1E predvideva:

 • skrajšan odpovedni rok v primeru, da najemnik ali lastnik odpove najemno pogodbo, ter skrajšan rok za izselitev, ki ga določi sodišče.
 • skrajšan postopek odpovedi in izpraznitve stanovanja v primeru odpovedi najemne pogodbe zaradi neplačila najemnine ali stroškov.

Pri določitvi višine stanovanjske najemnine se predvideva povišanje vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitne najemnine, in sicer iz 2,63 eura na 3,50 eura v prehodnem triletnem obdobju.

Pri določitvi subvencije najemnine se  obstoječemu cenzusu za upravičenost do subvencije najemnine, ki se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka, doda izjema za posameznike, ki prebivajo v stanovanju sami, pri katerih se minimalni dohodek zviša za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka.


Subvencija najemnine lahko znaša največ 85 % neprofitne najemnine oziroma priznane neprofitne najemnine. Slednja pa se pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine z obstoječih 3,00 eura poviša na 4,00 eura za kvadratni meter stanovanjske površine.


Pri izvajanju javnega najema stanovanj bo Stanovanjski sklad RS najemal stanovanja na trgu, jih oddajal v podnajem ter imel vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastniki bodo razbremenjeni vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim bo zagotovljeno prejemanje rednih dohodkov. Tako se želi k oddajanju stanovanj spodbuditi tudi tiste lastnike praznih stanovanj, ki imajo zadržke glede tveganj, ki jih oddaja stanovanj prinaša.


Stanovanjski sklad RS in občinski stanovanjski skladi bodo imeli možnost višjega zadolževanja, s čimer se jim bodo zagotovila zadostna sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj. Ob predpostavki, da bi stanovanjski skladi v celoti izkoristili dano možnost dodatnega zadolževanja in bi se zadolžili za 50 % namenskega premoženja, bi kumulativna dodatna zadolžitev skladov znašala okvirno 200 milijonov eurov. Omenjeno dodatno zadolževanje skladov bo potekalo postopoma in je odvisno od pripravljenosti projektov za stanovanjsko gradnjo.


Prav tako bo imel Stanovanjski sklad RS predkupno pravico v primeru prodaje občinskih zazidljivih zemljišč, namenjenih za večstanovanjsko gradnjo.


Pripravljavec SZ-1E je navedel, da je analiza razpoložljivih podatkov pokazala, da se bo ob uveljavitvi polne vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine priliv občinam iz neprofitnih najemnin povečal za 14.898.649 EUR. Ob upoštevanju večjih izdatkov občin za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin pa se bo skupni neto prihodek občin povečal za 11.180.109 EUR.


Sredstva za izvedbo predlaganih rešitev SZ-1E so zagotovljena v proračunu za leto 2021 v višini 787.500 eurov pri Ministrstvo za okolje in prostor. Za leto 2022 pa so sredstva delno zagotovljena pri Ministrstvu za okolje in prostor, manjkajoča sredstva v višini 220.500 eurov pa bodo načrtovana pri spremembi proračuna za leto 2022.


Predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 5. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona je na voljo TU.

* * *


< POZIV K PODAJI MNENJ NA PREDLOG ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN