17.09.2019 Starost: 3 let

POVPREČNINA DOLOČENA V VIŠINI IZRAČUNANIH POVPREČNH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 17. 9. 2019 - Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo višine povprečnine za prihodnji dve leti. Do sklenitve dogovora ni prišlo. Ministrstvo za finance bo tako višino povprečnine določilo v znesku 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021.


Na dananšnjem tri urnem sestanku, katerega so se s strani Združenja občin Slovenije udeležili predsednik Robert Smrdelj in podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan, je potekala precej burna razprava tako o sami višini povprečnine kot tudi njenemu izračunu. Namreč izračuni združenj in ministrstva se precej razlikujejo. Predsedstvo ZOS je že v mesecu juliju pripravilo izračune stroškov občin in oblikovalo izhodišča. Tako smo predlagali, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. Ta izhodišča je na sestanku ponovno predstavil tudi predsednik ZOS.

Minister za finance Andrej Bertoncelj je predstavnikom združenj uvodoma dejal, da je pristaš dialoga in dogovora. Podal je oris makroekonomske situacije v kateri se država trenutno nahaja in povedal, da je zaradi slabše makroekonomske napovedi UMAR-ja Vlada RS že napovedala 100 milijonsko nižanje porabe proračunskih sredstev. Minister je povedal, da je njegova naloga skrbeti za dobro makroekonomsko okolje v državi in za stabilnost vseh štirih državnih blagajn, med katerimi je tudi občinska. Izpostavil je, da se gospodarstvo v regiji in posledično je treba temu prilagoditi tudi potrošnjo.Pri načrtovanju proračunskih izdatkov pa ga omejuje tudi fiskalno pravilo, ki je med strožjimi v Evropi. Skladno s tem je povedal, da bodo pri doličitvi povprečnine upoštevali izračune povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021, in sicer za leto 2020 v višini 588,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021.

Minister Rudi Medved je ponovno izpostavil pomen dobrega sodelovanja med vlado in občinami. Dodal je, da si želi, da bi bila povprečnina višja, vendar se vlada žal lahko giblje le v danih finančnih okvirjih. Zaveda se, da bo potrebnega še veliko truda in napora, da bi dosegli zadane cilje, tako z vidika znižanja stroškov občin kot pri iskanju ustrezne rešitve formule, ki bi podala jasen izračun višine povprečnine.

Predsednik ZOS je v razpravi poudaril, da bodo stroški občin v letu 2020 vsekakor dosegli 658,80 evra na prebivalca in da se razkorak med izračunanimi in dejanskimi stroški vsako leto dejansko veča. Pozval je, da pristopi k jasnim izračunom in oblikovanju metodologije, ki bo odrazila dejansko stanje. Dodal je, d aso stroški zadnjih 4 let ena izmed zakonskih osnov za določitev višine povprečnine, nikakor pa ne edina, saj je treba upoštevati tudi dejanske stroške in pa makroekonomsko stanje države. Predsednik ZOS je poudaril, da občine ne bodo mogle v nedogled krpati vrzeli manjkajočih sredstev za pretekla leta. Treba je najti način, da bodo občine lahko nemoteno opravljale zakonsko določene naloge.

Odprl pa je tudi vprašanje poenostavitev postopkov črpanja sredstev 21. člena ZFO, ki kljub velikim naporom delovne skupine za znižanje stroškov občin in predvsem Ministrstva za javno upravo, še vedno ni prineslo želenih rezultatov.

Podpredsednik ZOS mag. Diaci je poudaril, da je res, da je predlagana višina povprečnine višja, res pa je tudi, da so stroški občin zelo visoki. Izpostavil je težave občin s pridobivanjem različnih soglasij s strsni države (npr. vodna soglasje), ki povečujejo stroške občin. Prav tako veliko težavo predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo, do katerih ravno zaradi pridobivanja različnih dovoljenje in soglasij ne pride. Opozoril pa je tudi na to, da občine plačujejo za storitve, na katere nimajo vpliva, kar je nesprejemljivo (npr. vzpostavitev zasebinh vrtec).

Minister Bertoncelj se je strinjal, da občine naredijo veliko dela in da najbolj koristno porabijo dodeljena sredstva, vendar preko okvirjev proračuna ne more. Dodal je, da se je v državi ustvaril prevelik nivo obveznosti.Tako minister Bertoncelj kot minister Medved sta izrazila pripravljenost, da aktivno sodelujeta pri iskanju ustrezne rešitve poenostavitve 23. člena ZFO, ki bi občinam omogočal lažje črpanje prepotrebnih investicijskih sredstev.

Do sklenitve dogovora o višini povprečnine ni prišlo, dane pa so bile zaveze, da se v prihodnjem letu, še pred pričetkom oblikovanja proračuna, pristopi k jasnejšim izračunom stroškov občin, z jasno metodologijo. Prav tako se aktivno pristopi k iskanju rešitev poenostevitve črpanja investicijskih sredstev 21. člena ZFO.

 

 

 


< PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE