23.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE TEMATSKIH TURISTIČNIH PROIZVODOV NA NACIONALNI RAVNI V LETU 2010 IN 2011

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 potrdila Javni razpis za sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011.


 

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe aktivnosti za izvajanje distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v Sloveniji. Z javnim razpisom se želi zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma na nacionalni ravni, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Predmet razpisa je sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni. Tematski turistični proizvodi, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa, se morajo nanašati na katerega izmed naslednjih 10 temeljnih področij turistične ponudbe:
• aktivne počitnice (zimski in poletni športi)
• mesta in kultura
• turizem na podeželju in ekoturizem
• narava
• hrana in pijača
• zdravje in dobro počutje
• poslovni turizem
• zabava in igralništvo
• ponudba za zahtevnejše
• ponudba za mlade.

 

Prijavitelji na razpisu so lahko pravne osebe, ki so gospodarska interesna združenja, društva, zavodi, zbornice in zveze društev. Vsi prijavitelji morajo delovati na področju turizma, predstavljati tematski turistični proizvod že vsaj eno leto od datuma prijave na razpis in delovati na nacionalnem nivoju (prijavitelj mora zastopati tematski turistični proizvod v vsaj štirih slovenskih razvojnih regijah). Posamezni prijavitelj lahko na razpis prijavi zgolj en projekt promocije istega tematskega turističnega proizvoda.


Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 1.000.000 EUR, pri čemer znašajo namenska sredstva EU (ESRR) 850.000 EUR, 150.000 EUR pa je slovenske udeležbe. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2010 in 2011.

Upravičeni stroški so:
• stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala
• stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški)
• stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih
• organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini
• organizacija promocijskih dogodkov v tujini
• stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije
• stroški vzpostavitve spletne strani
• stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani na domačih in tujih iskalnikih (npr. Google, Yahoo, MSN, Najdi.si itd.).

 

Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 8. 2010 oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva najkasneje do 12. ure 25. 8. 2010. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 27. 8. 2010. Datumi ostalih odpiranj bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.


V besedilu javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS danes, 23. 7. 2010, in razpisni dokumentaciji, so podrobneje navedene tudi druge obvezne vsebine, ki so pogoj za uspešno pripravo in prijavo projektov na razpis.

 

* * *


< RAZPIS ZA NAJBOLJ ZELENO OBČINO V SLOVENIJI