14.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 14. 7. 2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 9. 7. 2010 potrdila javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot posredniško telo.


 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Na javni razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti.

 

Skupna okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev je največ do 37.130.612,93 EUR, in sicer:

· 31.561020,94 EUR – EU sredstev – 85 %;

· 5.569.591,99 EUR – slovenska udeležba – 15 %.

 

V okviru razpisa se sofinancirajo naslednji upravičeni stroški:

· priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del);

· pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij;

· gradbena dela;

· opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije;

· izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov;

· nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni nadzornik;

· vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav;

· oprema in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo;

· aktivna oprema.

 

DDV je neupravičen strošek.

 

Rok za oddajo vlog je 14. 10. 2010 do 12. ure za prvo odpiranje in 13. 1. 2011 za drugo odpiranje ter 14. 4. 2011 za tretje odpiranje.

 

Ostale zahteve in pogoji so določeni v besedilu razpisa, ki je bil 9. 7. 2010 objavljen v Uradnem listu RS (št. 54/2010) oziroma na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

* * *

 


< VEČ JAVNIH SREDSTEV ZA ŠIRJENJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ