28.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

POTRDITEV JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI REGIONALNIH DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ

Ljubljana, 28. 5. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 25. 5. 2010 potrdila »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij«. Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa.


 

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi s tem javnim razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

 

Predmet sofinanciranja je izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij, in sicer:

- Promocijska funkcija ==> promocija in nastopanje na tujem in domačem tgu

- Distribucijska funkcija ==> vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske   

  poti informacijske tehnologije

- Razvojna funkcija ==> priprava strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje

  trženjske znamke oz. znamk turistične destinacije

- Operativna funkcija ==> oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

 

Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima deluje na področju turizma kot zavod, javni zavod, javno-gospodarski zavoda, neprofitna regionalna razvojna agencija ali druga neprofitna organizacija. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije. Izjemoma se lahko na razpis prijavita dve regionalni destinacijski organizaciji iz iste razvojne regije, pod pogojem, da prihajata iz razvojne regije, ki zajema več kot 30 občin.

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.200.000 EUR, in sicer:

- 3.570.000 EUR - namenska sredstva EU - ESRR,

- 630.000 EUR - slovenska udeležba.

 

Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2010, 2011, 2012 in 2013. Kot upravičeni se štejejo stroški:

- oblikovanja in izdelave promocijskega materiala,

- sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški),

- zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih,

- organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini,

- organizacija promocijskih dogodkov v tujini.

- stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije,

- stroški vzpostavitve spletne strani destinacije,

- stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani turistične destinacije na domačih in tujih iskalnikih (npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.),

- izdelava strategije razvoja turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani,

- stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov.

- stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov.

 

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, dva dni pred odpiranjem (prvo odpiranje: do vključno 15. 6. 2010) oz. vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva do 15. 6. 2010 najkasneje do 14.00 ure. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 17. 6. 2010. Naslednja odpiranja bodo 30. 9. 2010 in 28. 2. 2011.

 

V besedilu javnega razpisa, ki je bil objavljen danes, 28. 5. 2010, v Uradnem listu RS, in razpisni dokumentaciji, so podrobneje navedene tudi druge obvezne vsebine, ki so pogoj za uspešno pripravo in prijavo projektov na razpis.

 

* * *


< 24. IZREDNA SEJA DZ