08.08.2022 Starost: 174 dni

POSODOBLJENI SISTEMSKI POJASNILI O RAZKRITJU LASTNIŠKE STRUKTURE PRED SKLENITVIJO POSLA Z JAVNIM SEKTORJEM IN O PROTIKORUPCIJSKI KLAVZULI

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) je na 28. seji 20. julija 2022 sprejela dve posodobljeni sistemski pojasnili, in sicer Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja in Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli. Pojasnili nadomeščata prejšnji pojasnili, izdani v letu 2012, nujne posodobitve pa so vezane na spremembe zakonodaje (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)). Pojasnili sta začeli veljati 3. 8. 2022, to je dan po njuni objavi.


Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja je dodatno spremenjeno v delu za primere, ko pridobitev izjave o lastništvu ponudnika ni potrebna. To velja, ko je ponudnik Republika Slovenija, lokalna skupnost, tuja država, tuja lokalna skupnost, mednarodna organizacija, katere ustanoviteljice so izključno prej navedeni subjekti, ali ko je ponudnik subjekt, katerega lastnice so izključno prej navedeni subjekti. Omenjeni subjekti namreč nimajo lastnikov oziroma družbenikov v smislu določb ZIntPK glede izjave o lastniški strukturi ter njenega namena, ki je dolžno spoštovanje določb ZIntPK glede omejitev poslovanja in izogibanja nasprotju interesov.

Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli pa dodatno eksplicitno navaja sicer že ustaljeno pravilo, da je treba protikorupcijsko klavzulo vključiti tudi v anekse k pogodbam. To pomeni, da mora v primeru, ko se k pogodbam, sklenjenim po 5. 6. 2010, ki sicer že vsebujejo protikorupcijsko klavzulo, sklene aneks, tudi ta vsebovati protikorupcijsko klavzulo, kadar gre za spremembo bistvenih sestavin pogodbe (npr. stranki sprejemata dodatne obveznosti v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV).

Namen obeh institutov, obveznosti razkritja lastniške strukture in protikorupcijske klavzule, je dodatna spodbuda za preprečevanje nasprotja interesov, krepitev transparentnosti poslovanja in omogočanja učinkovitega nadzora nad omejitvami poslovanja subjektov javnega sektorja. Instituta obenem zasledujeta tudi cilj ozaveščanja in imata v tem segmentu tudi pomemben simbolen pomen.

 

* * *


< JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH IN LOVSKO UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV