02.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POMURSKI ŽUPANI O OSKRBI Z VODO

Minister za okolje in prostor se je s pomurskimi župani pogovarjal o oskrbi z vodo. Pri tem je predstavil spremembo projekta o oskrbi z vodo, ki je sicer star več let, ter napovedal glavno gradnjo v letih 2009 in 2010. Na izredni seji sveta pomurske razvojne regije, ki ga sestavlja vseh 27 pomurskih županov, je minister Podobnik pojasnjeval, kaj se dogaja s projektom, za katerega je konzorcijsko pogodbo že 21. januarja 2005 podpisalo 25 takratnih pomurskih občin.


Pred sejo je Podobnik dobil pisno zahtevo, da želijo pomurski župani odgovore, zakaj država odstopa od predvidene finančne konstrukcije projekta po prvotni pogodbi, zakaj ne bo zagotovila plačila DDV iz nacionalnega dela proračuna, v kateri etapi je priprava projektne in prijavne dokumentacije ter kakšna je časovna dinamika še potrebnih opravil za vložitev projekta za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada. Podobnik je županom na izredni seji sveta o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo povedal, da so izdelane idejne zasnove projektov za vse pomurske občine. Recenzije idejnih zasnov bodo končane avgusta, tem bo sledila izdelava investicijske dokumentacije in njena potrditev na občinah, sočasno pa potekajo vse aktivnosti za pripravo vlog za koriščenje sredstev kohezijskega sklada. V prvotni obliki je bil projekt oskrbe z vodo v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture opredeljen na seznamu velikih projektov, ker pa se je med izdelavo idejnih zasnov pokazalo, da bo izvedba projekta zaradi operativnih in prostorsko funkcionalno zaokroženih enot lažja v okviru treh upravljalskih enot, je bil celoten projekt razdeljen na tri manjše projekte, lendavski, soboški in prleški del. Ti projekti se bodo v okviru postopka odobritve kohezijskih sredstev potrjevali v Sloveniji, to razdelitev pa je potrdil tudi svet regije na svoji redni seji 21. februarja letos. Ministrstvo za okolje in prostor je spremembo najavilo tudi organu upravljanja, službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Predvidena vrednost prvotne naložbe - en velik projekt - je bila skoraj 40 milijonov evrov, nova ocena vrednosti po izdelavi idejnih zasnov pa znaša 68 milijonov evrov. Izgradnja omrežja bo financirana v okviru sredstev kohezijskega sklada, državnih sredstev in sredstev lokalnih skupnosti. Kot so povedali predstavniki okoljskega ministrstva, odločbe o dodelitvi sredstev pričakujejo v drugi polovici leta 2008 in s tem tudi začetek postopkov za gradnjo omrežja. Gradnja vodnih virov pa bo financirana iz sredstev vodnega sklada.
Minister pa je pomurskim županom pojasnil tudi, zakaj država ne zagotavlja plačila davka na dodano vrednost (DDV) iz nacionalnega dela proračuna. Povedal je, da je ta del stroškov investicije dolžan nositi sam investitor, saj v navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, v poglavju vrste stroškov, DDV ni upravičen strošek. V primeru projekta oskrbe z vodo Pomurja DDV znaša 11 milijonov evrov. Po seji je minister še dejal, da so danes našli kompromisno rešitev, tako da bo tisti delež občin, ki je bil dogovorjen v prvotni pogodbi, pokrila država. mma/arh


< PREDSEDSTVI ZOS IN SOS PRI MINISTRU ZVERU