22.08.2013 Starost: 7 let

POJASNILO MNZ: PREVEČ IZPLAČANE PLAČE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - V letošnjem letu mineva 5 let od sprejetja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ko naj bi hkrati s sprejetjem zakona prišlo tudi do številnih napak ob prevedbi v nov plačni sistem.


Zastaralni  rok v zvezi s terjatvami iz delovnega razmerja določa 202. člen ZDR-1, ki določa, da delodajalec terjatev iz delovnega razmerja (torej tudi terjatve  glede  plače)  po preteku petih let od nastanka terjatve, ne more več izterjati. Plača javnega uslužbenca (tudi če je bila storjena napaka ob prevedbi v nov plačni sistem) pa mora biti za naprej pravilno določena, kot to določa 3. člen ZSPJS.

 

Dne 31.7.2013 je Ministrstvo za notranje zadeve na državne organe in občine naslovilo  dopis,  s  katerim  jih je obvestilo o načrtovani spremembi 3. a člena  ZSPJS,  ki ureja ravnanje delodajalcev v primeru nezakonito določene plače.  Z  dopisom  smo  zaprosili  ministrstva,  da  s  tem  seznanijo vse proračunske  uporabnike  iz njihove pristojnosti (npr. Ministrstvo za delo, družino,  socialne  zadeve  in  enake  možnosti  naj bi torej s tem dopisom seznanilo tudi Zavod RS za  zaposlovanje).

 

Kot  izhaja  iz  dopisa,  naj  bi  spremembe  navedenega  člena šle v smeri drugačne  ureditve  obveznosti zaposlenih do vračila preveč izplačanih plač in  posledično  obveznosti  delodajalca,  da  se  v primeru, ko ne pride do dogovora  z javnim uslužbencem o vračilu preveč izplačanega zneska plače ta znesek plače izterja s tožbo pred pristojnim sodiščem. V dopisu je tudi zapisano, da bodo v odvisnosti od same vsebine  oziroma  rezultatov usklajevanja  sprememb  in  dopolnitev  zakona v tej zvezi,oblikovane tudi ustrezne prehodne določbe,  ki  bi uredile vprašanje že začetih postopkov glede vračila preveč izplačanega zneska plače.

 

Vse informacije glede načina vračila preveč izplačanih plač so objavljene na Opens external link in new windowspletni strani Inšpektorata za javni sektor.

 

Na spletni strani Inšpektorata za javni sektor je tako med drugim objavljen tudi osnutek dogovora o preveč izplačanih plačah javnega uslužbenca, ki natančno določa način vračila preveč izplačane plače. Način vračila je usklajen z Ministrstvom za finance in Davčno upravo Republike Slovenije. Na tak način so potekala vsa dosedanja vračila preveč izplačanih plač ter tudi plačila  premalo izplačanih plač.


< NA MKO SESTANEK O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA