17.02.2016 Starost: 7 let

POJASNILO MJU GLEDE NAPREDOVANJ

Ljubljana, 17. 2. 2016 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede napredovanj v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016. Pojasnilo v celoti objavljamo v nadaljevanju.


Ukrepe na področju napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2016 je določil Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14; v nadaljevanju: ZUPPJS15). Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto <st1:metricconverter productid="2016 in" w:st="on">2016 in</st1:metricconverter> drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15: v nadaljevanju: ZUPPJS16) določb o napredovanju javnih uslužbencev in funkcionarjev ne vsebuje.

 V skladu s 7. členom ZUPPJS15 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2016, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2016.

 Napredovanje v višji plačni razred

 Zgoraj navedeno pomeni, da javni uslužbenci, ki v letu 2016, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za napredovanje, kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09; v nadaljevanju Uredba) oziroma splošni akt predstojnika, napredujejo v višji plačni razred v skladu z navedenimi akti, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2016.

 Funkcionarji (sodniki, državni tožilci, državni pravobranilci) napredujejo v letu 2016 v višji plačni razred, v kolikor so izpolnjeni pogoji določeni v specialnih predpisih, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2016, kar mora izhajati tudi iz njihovih aktov o napredovanju.

Kar zadeva napredovalno obdobje se leto 2016 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

Delodajalci, za katere velja Uredba, morajo do 15.3.2016 izvesti postopek ocenjevanja javnih uslužbencev. Oceni se javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva. Nadalje morajo delodajalci do 15.3.2016 izvesti postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. V letu 2016 bodo v višji plačni razred napredovali tisti javni uslužbenci, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči najkasneje 1.4.2012 (pod predpostavko, da bodo imeli pridobljene tudi ustrezne ocene, ki jim bodo iz naslova pretvorb ocen v točke omogočile napredovanje v višji plačni razred). Javne uslužbence se najkasneje do 30.3.2016 s pisnim obvestilom obvesti o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače in se jim hkrati z obvestilom o napredovanju izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati, da javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, ne pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.4.2016, temveč s 1.12.2016.

 Napredovanje v višji naziv

 Funkcionarji in javni uslužbenci napredujejo v letu 2016 v naziv oziroma višji naziv, v kolikor so izpolnjeni pogoji določeni v specialnih predpisih in v rokih kot jih določajo področni predpisi, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z nazivom oziroma višjim nazivom s 1.12.2016. Zamik pravice do izplačila plače mora izhajati tudi iz njihovih delovnopravnih aktov.

 Izjema od predhodno navedenega so le javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 pridobijo naziv ali višji naziv, ki je pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katero se premeščajo, oziroma za katerega sklepajo pogodbo o zaposlitvi. V teh primerih pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s samo pridobitvijo naziva ali višjega naziva.

 Delodajalci, za katere velja Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, 98/08, 16/09 in 19/10) postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv izvedejo do 15.3.2016. Če so izpolnjeni pogoji za napredovanje v višji naziv, delodajalec izda odločbo o imenovanju v višji naziv in ustrezen aneks k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati, da javni uslužbenci napredujejo v višji naziv 1.5.2016, pravico do plače v skladu z višjim nazivom pa pridobijo s 1.12.2016.

 Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi: Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem - Dopolnjeno (2.6.2015).


< ZAHTEVA ZOS ZA SESTANEK NA TEMO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH