28.10.2016 Starost: 6 let

POJASNILO MGRT: IZVAJANJE ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI IN PREHODNO OBDOBJE

Ljubljana, 28. 10. 2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo obvestilo o izvajanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je začel veljati 15. oktobra 2016, ter izvajanju pogrebne dejavnosti v prehodnem obdobju, s katerim se ureja vprašanje prehoda iz dosedanje v novo pravno ureditev.


Določeno je, da občinski predpisi, izdani na podlagi do sedaj veljavnega zakona prenehajo veljati, se pa uporabljajo do sprejetja novih občinskih predpisov po novem zakonu in morajo biti izdani najpozneje v enem letu od uveljavitve ZPPDej, to je najpozneje do 15. 10. 2017. V 4. členu ZPPDej je določeno, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. ZPPDej pa določa tudi roke za izdajo podzakonskih predpisov in drugih aktov.

 Pojasnilo MGRT je dostopno tukaj.

 


< 107. REDNA SEJA VLADE RS