11.05.2021 Starost: 2 let

POGAJANJA VLADE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 11. 5. 2021- Na pogajanjih o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, spremembah izplačilnega dneva za plače in letošnjem regresu za letni dopust je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila svoj končni predlog. Sindikati imajo čas za odgovor do četrtka do 13. ure. Na pogajanjih sodelujejo tudi predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj.


Na vladni strani so prepričani, da danes predstavljeni predlog v pomembnem delu upošteva predloge sindikalne strani in prinaša administrativne razbremenitve. Kot so na ministrstvu za javno upravo zapisali v sporočilu po pogajanjih, je predlog pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih je vlada sprejela na dopoldanski dopisni seji, in sicer na podlagi dosedanjega poteka pogajanj s sindikati.

Predlog vlade je bil sledeč:

1.        Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji:

-        povišanje zneska za dnevnico za službeno potovanje v državi nad 12 ur ter določitev dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 8 do 12 ur, ohrani pa se sedaj veljavna ureditev glede povračila stroškov prehrane za službena potovanja v trajanju 6-8 ur kot regres za prehrano med delom.

2.        Nadomestilo za ločeno življenje

-        ohranitev sedaj veljavne ureditve (povračilo zgolj stroškov za stanovanje).


3.        Solidarnostna pomoč:

-        ohranitev cenzusa glede minimalne plače; povišanje cenzusa za člane sindikatov na 140 % minimalne plače,
-        ohranitev različnih višin solidarnostnih pomoči, kot velja sedaj.

4.        Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:

-        povračilo stroškov kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, kot je bilo dogovorjeno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, 160/20), vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov;
-        če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice;
-        pri ostalih določbah glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela vladna stran vztraja pri predlogu, ki je sindikalni strani bil posredovan s predlogom aneksa h KPND,  dne 23.10.2020.

5.        Odprava znižanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

-        gre za trajni ukrep, ki je sovpadal z istočasnim povišanjem plač večine javnih uslužbencev zaradi odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah;
-        vrednost plačnih razredov plačne lestvice naj se usklajuje v skladu s 5. členom ZSPJS, pri čemer se vladna in sindikalna dogovorita, kakšna mora biti vrednost določenih makroekonomskih kazalnikov, da se izvede prva uskladitev.

6.        Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih in regres za letni dopust v letu 2021

-        dan izplačila plače pri proračunskih uporabnikih se zamakne na 10. delovni dan v mesecu, vendar ne kasneje kot na 15. koledarski dan v mesecu;
-        za leto 2021 se določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov.

Na podlagi dopisa Združenja bank Slovenije, št.: 48/21 – MLN, z dne 1.3.2021, ni izključeno, da  bi posamezne banke zaračunavale stroške v zvezi z zamikom izplačilnega dneva plače pri urejanju individualnih zadev javnih uslužbencev na bankah. Stroški npr. spremembe datumov poravnave mesečnih obveznosti po kreditnih karticah glede na navedbe posameznih bank lahko znašajo npr. 2,9 evra ali 10 evrov. Stroški morebitne spremembe datumov plačil kreditnih obveznosti lahko znašajo npr. 4,99 evra ali 12,55 evra, medtem ko stroški sprememb kreditne pogodbe lahko znašajo npr. 30 evrov ali 80 evrov. Od posamezne banke je odvisno ali bi stroški javnemu uslužbencu sploh nastali oziroma v kakšni višini.

Predlog višjega regresa za letni dopust v letu 2021 (1.050 evra) glede na zagotovljeni regres na podlagi ZDR-1 v višini minimalne plače (1.024,24 evra), je namenjen nevtralizaciji morebitnih stroškov pri urejanju individualnih zadev javnih uslužbencev pri bankah zaradi zamika izplačilnega dneva plače.


< 73. REDNA SEJA VLADE