08.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PODANI AMANDMAJI NA PREDLOG ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 8. 4. 2013 –  Koordinacija obeh reprezentativnih združenj občin je pripravila amandmaje na predloga zakonov, ki omejujeta pravico kandidiranja na lokalnih volitvah in predlagata možnost odpoklica župana, ter jih vložila v Državni zbor RS.


 

 

Izvršilni odbor

Združenja občin Slovenije in Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije sta

obravnavala predlog novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) ter predlog

novele Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S). Gre za predloga, ki jih je v

zakonodajni postopek vložila Državljanska lista, poslanci pa so ju v prvi

obravnavi potrdili kot primerna za nadaljnjo obravnavo. Pred obravnavo predlogov

zakonov na pristojnem odboru državnega zbora in pred drugo obravnavo v zakonodajnem

postopku je koordinacija združenj občin pripravila in vložila amandmaje na predlagani

noveli.

Kot smo

že v osnovnem mnenju zapisali, v reprezentativnih združenjih občin ne

nasprotujemo strožji ureditvi oziroma kriterijem, ki določajo, pod kakšnimi

pogoji državljan ne sme kandidirati za javne funkcije, ter možnosti, da občani

lahko na referendumu preverijo, kakšno zaupanje imajo njihovi občinski

funkcionarji. Zaskrbljeni pa smo nad lahkotnostjo pristopa do radikalnih

sprememb sistema lokalne samouprave in poskusom reševanja nezadovoljstva ljudi

zaradi nedelovanja pravne države.

Zaradi

neskladja z ustavnim načelom domneve nedolžnosti je nedopustna določitev

pravnomočne obtožnice kot kriterija, ki omejuje volilno pravico, zato je bilo

predlagano črtanje določbe iz predloga novele Zakona o lokalnih volitvah. Tudi

pogojna pravnomočna obsodba zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna

sredstva izjemno zaostruje sedanjo ureditev, zato smo predlagali njegovo

omejitev z obsodbo na nepogojno kazen zapora.

Težnji

zaostrovanja pogojev za omejitev pasivne volitve sledi tudi predlog novele

Zakona o lokalni samoupravi, ki zaostruje pogoje za predčasno razrešitev

funkcionarja na podlagi pravnomočnih obsodb. Predlog podpiramo, vendar pa je

potrebno nujno pretehtati vse potencialne primere, ki bi bili predmet sankcije.

Pogojna kazen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost je zelo občutljiva

meja, ki je lahko posledica nenamerne napake ali neprevidnosti odgovorne osebe

oziroma župana, zato je bila tudi tu vložen amandma s pogojem obsodbe na

nepogojno kazen zapora. Prav tako je bilo predlagano črtanje pravnomočne

obtožnice kot razloga za predčasno razrešitev funkcionarja.  

Podpiramo

tudi predloge, da pravni red določi odpoklic župana s strani občanov, vendar

mora biti urejen na način, da bo sistem transparenten, z ustreznimi

varovalkami, ki bodo preprečevale zlorabe. Poleg odpoklica župana smo stališča,

da, v izogib političnim zlorabam, izražena nezaupnica na referendumu avtomatsko

razreši vse funkcionarje v občini, tako župana kot občinski svet. Posledično se

izvedejo celotne nadomestne volitve tako za župana kot za občinski svet.

Z vidika stabilnosti in učinkovitosti sistema lokalne samouprave je namreč nujno

vgraditi varovalke, ki bodo omogočale korektno in nepopulistično delo občinskih

organov brez pritiska vsakodnevnih groženj po referendumih. Najprej mora biti

določen ustrezen odstotek volivcev, ki lahko vložijo pobudo za razpis

referenduma, ustrezno tehten odstotek volivcev, ki lahko zahteva razpis

referenduma, ter ustrezno volilna udeležba na referendumu o odpoklicu župana in

občinskega sveta.  

Menimo,

da je poleg omejitve, da referenduma ni mogoče izvesti v roku enega leta po

rednih lokalnih volitvah smiselno omejiti možnost odpoklica župan in občinskega

sveta tudi eno leto pred rednimi lokalnimi volitvami.  

Določitev

števila podpisov za vložitev pobudo za razpis referenduma o odpoklicu smo

vezali na odstotek vseh volilnih upravičencev v občini. Oblikovanje potrebne

kvote podpisov na osnovi udeležbe na zadnjih rednih volitvah nima tehtne

argumentacije v pravnem redu.  

Vložen je bil tudi amandma, s

katerim je bil predlagan kvorum za veljavnost referenduma o odpoklicu župana in

občinskega sveta. Udeležba na referendumu bi tako morala biti vsaj v višini 90

odstotkov udeležbe na zadnjih rednih lokalnih volitev. Glede

na to, da institut odpoklica pomeni politično odločitev o omejevanju pasivne

volilne pravice izvoljenega funkcionarja in 

glede na dosedanje relativno nizko udeležbo na referendumih menimo, da

je smotrno določiti prag udeležbe kot mejo legitimnosti in legalnosti takšne

odločitve.

Sočasen

odpoklic župana in občinskega sveta, ki smo ga predlagali, bi povzročila

blokado delovanja občine in izvajanja zakonskih nalog, zato je bilo v skladu z

analogijo ureditve na državnem nivoju predlagano prenehanje mandata z dnem

imenovanja novega župana oziroma s konstituiranjem novega občinskega svet. V

tem času lahko »odpoklicani« župan opravlja le tekoče posle.

***


< Z MINISTROM ŽIDANOM O SPORNI UREDBI O RAZVRŠANJU OBJEKTOV