08.03.2018 Starost: 4 let

POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 8. 3. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pobudo za spremembo Zakona o stvarnem premoženju


Državni zbor je na svoji 38. redni seji med drugim sprejel novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih. Zakon, ki je bil 23. 2. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, med drugim v drugem odstavku 91. člena določa, da se postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo do njegove uveljavitve. Nadalje pa je v 96. členu zakona določeno, da se določbe IV. poglavja »NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM« začnejo uporabljati šele pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020. Prav tako pa so bile občine 6. marca 2018 z elektronskim sporočilom s strani Ministrstva za javno upravo obveščene, da »se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo začeli do 10. 3. 2018, ko prične veljati ZSPDSLS-1, po tem datumu, tudi v primeru, da bi v letu 2018 ali 2019 prišlo do sprememb proračuna oz. rebalansa občinskega proračuna za leto 2019, ne bodo mogli več spreminjati, saj za kaj takšnega ne bo več pravne podlage.«

Opozarjamo na nedopustno ravnanje pripravljavca zakona, ki je dopustil, da je pri tako pomembnem zakonu prišlo do pravne praznine. Občine načrte ravnanja s stvarnim premoženjem sprejemajo za tekoče proračunsko leto, kar v praksi pomeni, da v letu 2019 ne bodo mogle opravljati pravnih poslov povezanih z načrtovanjem in ravnanjem s stvarnim premoženjem. Kot primer kje lahko pride do težav, naj navedemo področje odkupa zemljišč za ceste, saj gre za postopke, ki so že v teku in lahko se zgodi, da se bodo občine prav zaradi določila, da se zgoraj navedene določbe zakona začnejo uporabljati šele za leto 2020, znašle v položaju, ko bodo tožene s strani občanov.

Glede na navedeno predlagamo, da se 96. člen zakona, ki določa predhodno obdobje spremeni tako, da se glasi:
»Določbe IV. poglavja tega zakona se začnejo uporabljati pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019.«

* * *


< NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2019