04.04.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 4.4.2012 - Združenje občin Slovenije je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo odgovor glede pobude za spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ministrstvo sporoča, da je spremembe ZSRR-2 uvrstilo v Program Vlade RS za leto 2012 ter predvideva obravnavo slednjih do poletnih počitnic ter sprejem v Državnem zboru do konca leta 2012.


 

Ministrstvo obljublja, da bo vsebinska stališča skrbno preučilo, tudi v luči potreb po hitri izvedbi postopka programiranja za naslednjo finančno perspektivo EU. Prav tako ministrstvo podaja stališče glede vprašanja, kako ravnati v tistih razvojnih regijah, ki ne bodo uspele uveljaviti določb prvega odstavka 32. člena ZSRR-2 glede ustanovitve razvojnega sveta regije najpozneje v enem letu po uveljavitvi zakona.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ne more podaljšati z zakonom določenih rokov, lahko pa rok razlaga kot instrukcijski. Zakonodajalec ni mogel predvideti vseh težav, ki bi lahko nastopile v posamezni regiji, še posebej pa v tistih, kjer je število občin zelo veliko. Občine si morajo prizadevati za uresničitev roka, ZSRR-2 pa je že predvidev varovalni mehanizem, ki omogoča izvajanje regionalne politike tudi, če do sprememb obstoječih struktur ne pride v skladu z instrukcijskim rokom.

 

Peti odstavek 32. člena ZSRR-2 tako določa, da do konstituiranja razvojnega sveta regije opravljata njegove naloge svet regije in regionalni razvojni svet, ki sta na dan uveljavitve ZSRR-2 vpisana v evidenci pri državnem organu, pristojnem za regionalno politiko. Svet regije je organ odločanja, regionalni razvojni svet pa njegov posvetovalni organ.

 

* * *


< PREDSTAVITEV NOVOSTI ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI