12.11.2015 Starost: 7 let

OSMI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2016 IN 2017

Ljubljana, 12. 11. 2015 – Predstavniki vlade in občin so se sestali še na osmem, tokrat zadnjem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Do uskladitve stališč ni prišlo, o sklenitvi dogovora bodo odločala predsedstva vseh treh združenj na skupni seji v ponedeljek, 16. novembra, katere se bo udeleži tudi finančni minister dr. Dušan Mramor.


Potem ko so se zaključila pogajanja med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, smo združenja občin podala zahtevo za nadaljevanje pogajanj z zahtevo, da se mora dvig mase plač ustrezno odraziti v višini povprečnine. Minister Mramor je pri tem poudaril, da se še dodatni dvig mase plač od prvotno predvidenega ne bo v celoti odrazil v državnem proračunu, ampak so ta del naložili ministrstvom, da morajo sredstva nadomestiti. Ob tem so ocenili, da se bodo iz naslova dviga mase plač stroški občin povečali za 13,5 milijonov evrov, od tega naj bi 2,6 milijonov evrov (2,8 %) nadomestila ministrstva. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ob tem izpostavil, da sta v pripravi in usklajevanju tudi Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi prinesla več fleksibilnosti glede uslužbenskega in plačnega sistema.

 

Vlada tudi ocenjuje, da bodo prihranki iz naslova ukrepov za znižanje stroškov občinam v letu 2016 znašali 24,6 milijonov evrov, od tega je jih je 5,01 milijona upoštevanih pri znižanju povprečnine na 519 evrov v drugi polovici leta 2015. So pa bila toliko zbližana stališče, da Ministrstvo za finance priznava, da je del teh prihrankov samo potencialnih prihrankov, saj se nanašajo na investicije.

 

Vlada vztraja pri povprečnini 522 evrov. Ministrstvo za finance je glede povprečnine sicer stopilo minimalno naproti občinam, (1,5 – 2 evra), a še o tem dvigu višine povprečnine bo moč govoriti, če pride do sklenitve dogovora.

 

Glede sredstev za sofinanciranje investicij Vlada vztraja na višini 2 % investicijskega transfera ter 3 % ugodnih povratnih sredstev, predstavili pa so tudi alternativni predlog, po katerem bi občinam zagotovili 4 % skupne primerne porabe, zmanjšane za X evrov/prebivalca, obseg sredstev za investicijski transfer pa bi ostal enak. Izračunov na sestanku nismo prejeli, zato ni znano, kaj ta ukrep dejansko pomeni za posamezne občine. Ministrstvo je zaprosilo, da se do predloga opredelimo.

Poleg tega Ministrstvo za finance ne odstopa od ukrepa, s katerim omejujejo finančno izravnavo do višine primerne porabe.

 

Ob tem je državna sekretarka Mateja Vraničar izpostavila, da bodo vztrajali z interpretativno določbo, kljub pomislekom zakonodajnopravne službe, s katero bi občinam omogočili izdajo novih odlokov o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč . Prav tako načrtujejo sprejem novega Zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi začel veljati v 2017, šlo pa naj bi za nadgradnjo dosedanjega sistema NUSZ na novih podlagah z regulacijo sedanjih ekstremov.

 

Prav tako bodo v ZIPRS1617 uvrščene vsebinske spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki bodo podlaga, da se bodo sredstva 21. člena ZFO-1 lahko porabila tudi za upravljanje z dolgom, katerega odplačilo ni vključeno v občinske NRP, prav tako bi se23. člen dopolnil z določbo, da se ta sredstva lahko uporabijo za kritje neupravičenih stroškov EU projektov.

* * *

 

 


< DRUGA SEJA ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE