26.10.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 26. 10. 2012 - Sedma redna seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 25. oktobra 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o lokalnih volitvah in novelo Zakona o varstvu pred požarom, v DZ pa je bil predstavljen predlog državnega proračuna in proračunski memorandum za prihodnji dve leti.


 

 

SPREJETA ZAKONA 

NOVELA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-I)

Novela

zakona o lokalnih volitvah določa, da bodo lahko državljani članic EU takoj po

prijavi prebivališča v Sloveniji volili in kandidirali na lokalnih volitvah. Gre

za uskladitev s pravom EU. Novela določa tudi zniževanje nadomestil za

predsednike in tajnike občinskih volilnih organov, po katerem bo nadomestilo enako

50 odstotkom osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v

občini.

NOVELA ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz-D)

Novela

zakona o varstvu pred požarom odpravlja soglasja h gradbenim dovoljenjem glede

požarno-varnostnih zahtev, ki so jih izdajali na ministrstvu za obrambo, s

čimer se odpravlja administrativne ovire. Novela sicer med drugim določa, da je

vsaka fizična ali pravna oseba kazensko in odškodninsko odgovorna za

neizvajanje ukrepov za varstvo pred požarom in da se za izvedbo gradnje izdela

študija požarne varnosti. Z novelo se ureja področje požarne straže, uvajajo se

tudi neobvezne oblike usposabljanja v večstanovanjskih stavbah.

PREDLOG PRORAčŒUNA

PREDLOG PRORAčŒUNSKEGA MEMORANDUMA IN PREDLOG

PRORAčŒUNA RS ZA LETI 2013 IN 2014

V predlog

so vključene nujne kratkoročne prilagoditve, ki bodo Sloveniji omogočile

izpolnjevanje zavez v okviru postopka presežnega primanjkljaja, na prvem mestu

pa je treba nadaljevati s konsolidacijo javnih financ in dolgoročno zajeziti

javnofinančni primanjkljaj pod tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Vlada

predlaga sprejem proračunov za leti 2013 in 2014 ob predpostavki, da bodo

predlagani pokojninska reforma in ukrepi na trgu dela sprejeti ter da se bo

lahko z vso možno hitrostjo lotila reševanja problema bančnih terjatev.  

Pojasnjeno

je bilo načrtovano petodstotno znižanje obsega sredstev za plače zaposlenih v

javnem sektorju. Prizadevanja se usmerjajo v to, da se bo zmanjševanje mase

sredstev za plače nadomestilo z rastjo investicij. Obseg sredstev za

investicije se tako prihodnje leto povečuje za 600 milijonov evrov.

Razprava o

predstavljenih proračunskih dokumentih se je preselila na seje zainteresiranih

delovnih teles, ki bodo med 23. in 30. oktobrom, kot zadnji pa se bodo do njih

5. novembra opredelili člani odbora DZ za finance in monetarno politiko kot

matičnega delovnega telesa. Zatem bo imela vlada pol meseca časa, da na podlagi

vloženih dopolnil pripravi dopolnjena predloga proračunov.

Po predlogu

naj bi se leta 2013 v državno blagajno steklo 8,6 milijarde evrov, kar je

približno 650 milijonov evrov več od ocene za letos, medtem ko se bodo odhodki

zvišali za 600 milijonov evrov na 9,6 milijarde evrov. S tem se bo proračunski

primanjkljaj nekoliko zmanjšal in se gibal okoli ene milijarde evrov.

V letu

pozneje se bodo zmanjšali tako prihodki kot tudi odhodki državne blagajne: prvi

na 8,4 milijarde evrov, drugi pa na 9,3 milijarde evrov. Leta 2014 je tako

presežek odhodkov nad prihodki načrtovan v višini nekaj manj kot 908 milijonov

evrov. Strukturno ravnovesje javnih financ naj bi po načrtih vlade dosegli do

konca leta 2015. 

***


< PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO