16.02.2022 Starost: 295 dni

OKOLJSKO MINISTRSTVO PRIPRAVILO PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 16. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov, ki glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa iz leta 2016. Dokumenta sta del Operativnega programa varstva okolja s področja odpadkov in sta instrumenta Vlade RS za izpolnitev ukrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2035.


Program ravnanja z odpadki
S Programom ravnanja z odpadki se v skladu z Direktivo 2008/98/ES in na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije. Ta program vsebuje:

 • vrsto, količino in izvor odpadkov, ki so nastali v Sloveniji, odpadke, ki bodo verjetno poslani iz Slovenije ali v Slovenijo, in oceno razvoja tokov odpadkov v prihodnosti;
 • obstoječe glavne naprave za odstranjevanje in predelavo odpadkov, vključno z vsemi posebnimi ureditvami za odpadna olja, nevarne odpadke, odpadke, ki vsebujejo pomembne količine kritičnih surovin, ali tokove odpadkov, ki jih ureja posebna zakonodaja Unije;
 • oceno potrebe po zaprtju obstoječih naprav za obdelavo odpadkov in po dodatni infrastrukturi naprav za obdelavo odpadkov v skladu s členom 16 Direktive 2008/98/ES;
 • oceno naložb in drugih finančnih sredstev;
 • informacije o ukrepih za doseganje ciljev iz člena 5(3a) Direktive 1999/31/ES;
 • oceno obstoječih sistemov zbiranja odpadkov, vključno z materiali, ki se zbirajo ločeno, ozemeljsko pokritostjo ločenega zbiranja in ukrepe za njegovo izboljšanje, oceno vseh odstopanj, odobrenih v skladu s členom 10(3) Direktive 2008/98/ES, in oceno potrebe po novih sistemih zbiranja;
 • informacije o lokacijskih merilih za določitev območja in kapacitete bodočih naprav za odstranjevanje odpadkov ali po potrebi večjih naprav za predelavo odpadkov;
 • splošne politike ravnanja z odpadki, vključno z načrtovanimi tehnologijami in metodami za ravnanje z odpadki ali politike za druge specifične težave pri ravnanju z odpadki, ki jih povzročajo odpadki;
 • ukrepe za odpravljanje in preprečevanje vseh oblik smetenja in za čiščenje okolja zaradi vseh vrst odvrženih smeti;
 • ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in cilje, vključno glede količine nastalih odpadkov in njihove obdelave, ter glede komunalnih odpadkov, ki so odstranjeni ali energetsko predelani;
 • organizacijske vidike, povezane z ravnanjem z odpadki, vključno z opisom dodelitve pristojnosti med javnimi in zasebnimi akterji, ki izvajajo ravnanje z odpadki;
 • oceno uporabnosti in primernosti uporabe ekonomskih in drugih instrumentov za odpravljanje različnih težav, povezanih z odpadki (ob upoštevanju potrebe po ohranitvi nemotenega delovanja notranjega trga);
 • uporabo kampanj za osveščanje in obveščanje širše javnosti ali določene skupine potrošnikov;
 • območja, ki so bila v preteklosti onesnažena zaradi odstranjevanja odpadkov in ukrepe za njihovo sanacijo.

V skladu z Direktivo 94/62/ES je v Program ravnanja z odpadki vključeno posebno poglavje o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, vključno z ukrepi, sprejetimi za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in zmanjšanje vpliva embalaže na okolje ter ukrepi, sprejetimi za spodbujanje povečanja deleža vračljive embalaže, dane na trg, in za spodbujanje sistemov za ponovno uporabo embalaže na način, ki je varen za okolje, ne da bi bila pri tem ogrožena higiena živil ali varnost potrošnikov (4. in 5. člen Direktive 94/62/ES).

V skladu z Direktivo 1999/31/ES so v Program ravnanja z odpadki vključeni ukrepi za to, da odpadki, primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zlasti v komunalnih odpadkih, ne bodo sprejeti na odlagališčih, z izjemo odpadkov, za katere odlaganje na odlagališčih zagotavlja najboljši izid za okolje v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki (5. člen Direktive 1999/31/ES).


Izhodišča za načrtovanje ukrepov ravnanja z odpadki iz tega programa so usmerjena k:

 • preprečevanju škodljivih učinkov na ljudi, živali in rastline, njihovo življenjsko okolje in na okolje v celoti ter k zmanjšanju negativnih učinkov na materialne dobrine;
 • zadrževanju emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov na čim nižji ravni;
 • ohranjanju naravnih virov (rudnin, vode, energije, krajine in neonesnaženih tal);
 • zagotavljanju, da predelani materiali, pridobljeni s predelavo odpadkov, ne pomenijo večjega tveganja, kot je njihova proizvodnja iz primerljivih primarnih virov;
 • zagotavljanju, da se pri obdelavi odpadkov nastali ostanki, za katere ni mogoče zagotoviti ustreznejšega ravnanja, odlagajo na odlagališčih odpadkov brez nevarnosti za prihodnje generacije.

Program preprečevanja odpadkov
V Programu preprečevanja odpadkov se:

 • v skladu z Direktivo 2008/98/ES opišejo obstoječi ukrepi za preprečevanje odpadkov in njihov prispevek k preprečevanju odpadkov,
 • iz Priloge IV k direktivi po potrebi izberejo dodatni ukrepi za preprečevanje odpadkov,
 • določijo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov iz 9. člena direktive.

V Programu preprečevanja odpadkov je dan večji poudarek ozaveščanju, izobraževanju in informiranju o pravilnem ravnanju z odpadki ter njihovem preprečevanju.

Sredstva
za preprečevanje odpadkov bodo na voljo tudi v okviru projekta LIFE IP RESTART, ki se bo odvijal med 1.1. 2022 in 31.12.2030, kjer se bodo izvajale akcija ozaveščanja, izobraževanja ipd.

V programu so predvideni tudi zakonodajni ukrepi, saj so se pri določenih sistemskih rešitvah pri ravnanju z odpadki izkazale potrebe po prenovi sistema kot tudi zelo intenzivno sprejemanje predpisov na EU ravni. Prav tako je velik del sprememb predpisov predviden v okviru projekta LIFE IP RESTART, ki je sofinanciran s strani EU v višini 58 %.

Iz podnebnega sklada bo sofinancirano:

 • nadgradnja evidenc,
 • ureditev registra varstva okolja;
 • nadgradnja informacijskega sistema.

Predloga programov sta na voljo TU.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


< S PREDSTAVNIKI MOP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ