12.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

OKOLJSKO MINISTRSTVO BO KRILO DO NAJVEČ 67 EVROV NA TONO ODPADNIH AZBESTNIH KRITIN

Ljubljana, 12. 9. 2008 - Ministrstvo za okolje in prostor je županom občin, ki jih je prizadelo letošnje julijsko in avgustovsko neurje, danes poslalo navodila ter obrazce za povračilo stroškov odlaganja v neurjih poškodovanih azbestcementnih kritin. Ministrstvo bo povrnilo stroške odlaganja največ v višini 67 evrov na tono prevzetih odpadnih azbestno cementnih kritin.


 

Ministrstvo bo v primeru, da bo s strani občine predložen zahtevek s priloženimi zahtevanimi obrazci izpolnjeval vse pogoje iz navodil, povrnilo stroške odlaganja odpadne azbestno cementne kritine največ v višini, določeni z uredbo o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja - to je 67 evrov na tono prevzetih odpadnih azbestno cementnih kritin, pri čemer je DDV že vključen.

 

Vlada je s sklepi potrdila predlog nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na stvareh zaradi zadnjih neurij s točo. Za izvedbo načrta odlaganja azbestno cementne kritine, poškodovane v teh neurjih, ki je del predlaganih ukrepov je ministrstvu v okviru proračunske rezerve tudi zagotovila omejena sredstva.

 

Skladno z že poslanimi navodili ministrstva v mesecu juliju in avgustu letos, ki so bila oblikovana glede na sklepe o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z močnim vetrom in točo ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, in naslovljena na vse oškodovane občine, tokrat sledijo navodila za izpolnitev zahtevka za povračilo stroškov odlaganja odpadnih azbestnocementnih kritin.

 

Zahtevku za povračilo stroškov odlaganja odpadnih azbestcemenih kritin, poškodovanih v neurjih, ki ga občina naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor (s sklicem na št. zadeve 35425-5/2008) morajo biti priloženi najmanj naslednji izpolnjeni, podpisani in žigosani dokumenti:

-  zahtevek z navedbo vseh relevantnih podatkov o občini

- obrazec 1 (evidenca oddane poškodovane azbestcementne kritine, skladne s podatki, posredovanimi v program AJDA - podpiše predsednik občinske komisije za oceno škode in predstavnik občine)

- obrazec 2 (izjava oškodovanca, da za odložitev odpadne azbestcementne kritine ni prejel humanitarne pomoči - Karitas, Rdeči križ, ipd. - ali povračila katerekoli zavarovalnice)

- račun upravljavca odlagališča, iz katerega je razvidna količina odložene azbestcementne kritine in stroški odlaganja teh odpadkov (na kg, tono); računu morajo biti priloženi evidenčni listi (skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki- jasno razvidne oznake odpadka, imetnik, datum oddaje, prevzemnik in datum prevzema odpadkov). 

 

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali overjeni kopiji.

 

Navodila in obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

 

* * *

 


< VLADA SPREJELA UREDBO O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANIH