03.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ODZIV SVLR V ZVEZI S PREDLOŽITVAMI VLOG NA 5. JAVNI RAZPIS

Ljubljana, 3.3.2010 - V zvezi z izvajanjem Javnega poziva za predložitve vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 je Združenje občin Slovenije na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) naslovilo dopis. Podoben dopis je na SVLR naslovilo tudi sorodno združenje (SOS).


SVLR je na oba dokumenta odgovorilo. V SVLR pojasnjuje, da so lokalne skupnosti aktivno vključene v postopke priprave in sprejemanja izvedbenih načrtov. Župani, ki so člani svetov regij, so seznanjeni, kdaj je bil na seji sveta regije obravnavan izvedbeni načrt, ki je bil posredovan v mnenje SVLR ter da sveti regij mnenja SVLR na izvedbeni načrt še niso prejeli. S poslanim pojasnilom, ki ga omenjata reprezentativni združenji (na voljo vam je na spletni strani SVLR: www.svlr.gov.si), je želela SVLR potencialne upravičence le dodatno opozoriti na postopke, ki jih zahteva veljavna uredba, saj je bilo ugotovljeno, da nekatere občine vloge kljub jasni določbi glede zahtev po izpolnjevanju splošnih pogojev, med katerimi je tudi zaključen postopek prejema izvedbenega načrta na svetu regije po prejemu mnenja SVLR, oddajajo vloge.

V SVLR ocenjujejo, da enomesečni zamik ne bo ogrozil načrtovanega izvajanja operacij. Stroški priprave in novelacije investicijske dokumentacije in obrazcev so ob uveljavljenem načinu priprave enkratnega značaja, stroški ponovnega posredovanja pa so v primerjavi s tveganjem poenostavljanja procedur, ki bi imele ob naknadno izvedenih revizijah za posledico izgubo sredstev sofinanciranja, povsem zanemarljivi. Zaradi tega je tudi odveč bojazen, da bi imele občine s tega naslova dodatne stroške ali bi morale v zvezi s tem voditi dodatne postopke.

V SVLR bodo upoštevali nastalo situacijo, ki je med drugim tudi posledica kratkih rokov pri objavi t.i. 5. javnega poziva in rokov, ki so jih imele regijske razvoje institucije in sveti regij za pripravo dokumentacije. Medresorski strokovni komisiji za izvedbo javnega poziva bomo dali navodilo, da v čim krajšem času in po najboljših močeh čim hitreje pregleda prispele projekte in na ta način ne izkoristi 60 dnevnega roka, ki ji je na razpolago v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud. Na ta način želimo zmanjšati nastali časovni zamik in pokazati našo iskreno željo ter pripravljenost, da t.i. 5. javni poziv doseže namen, zaradi katerega je bil tudi objavljen.


< V VELJAVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV