16.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ODMERA SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE IN REDNO DELOVANJE MELIORACIJSKIH SISTEMOV ZA LETO 2008

Ljubljana, 15. 12. 2008 — Davčna uprava RS (DURS) bo v tem tednu začela pošiljati odločbe za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje melioracijskih sistemov za leto 2008 (Odmera 2008). V letošnjo odmero so vključeni 204 hidromelioracijski sistemi, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo okrog 590 tisoč EUR. Obveznosti za odmero 2008 bodo morali zavezanci poravnati do 6. februarja 2009, oziroma do datuma na odločbi o odmeri nadomestila, ki jo bo dobil vsak zavezanec na svoj naslov. Morebitno pritožbo na odločbo je potrebno vložiti pri davčnem uradu.


 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo podatke za Odmero 2008. Zavezanci so lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč, tako fizične kot pravne osebe. V letošnjo odmero je vključena celotna Slovenija, razen centralnega dela in Gorenjske. Seznam sistemov, vključenih v Odmero 2008, je bil objavljen v Pravilniku o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2008 (Uradni list RS, št. 100/2008).

 

Odločbe o višini stroškov za redno delovanje in vzdrževanje melioracijskih sistemov za posameznega lastnika kmetijskih zemljišč pripravljajo na DURS. Zavezanci se za informacije, pomoč in vpogled v same podatke lahko obrnejo na upravljavce hidromelioracijskih sistemov v svojem območju, ki so navedeni v spodnjem seznamu.

 

V primeru morebitne pritožbe oziroma nestrinjanja z odmerjenim zneskom, mora zavezanec v zakonskem roku podati pritožbo pri pristojnem davčnem uradu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni pritožbeni organ, ampak je v tem postopku le strokovna služba, ki pripravlja podatke za odmero in tudi vsa strokovna mnenja na pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe oziroma plačila. Obveznost je potrebno poravnati ne glede na pritožbo. V kolikor bi bila pritožba upravičena, se zavezancu vplačana sredstva povrnejo.

 

Z zbranimi sredstvi se bodo vzdrževali tisti sistemi, ki so vključeni v odmero v višini zbranih sredstev za posamezen sistem. To pomeni, da toliko sredstev kot se za posamezen sistem zbere, toliko se jih na tistem sistemu tudi porabi za vzdrževanje. Podatke za Odmero 2008 so pripravili upravljavci hidromelioracijskih sistemov, izbrani na javnem razpisu, in jih uskladili z melioracijskimi skupnostmi na terenu. Te bodo pregledale in potrdile programe za vzdrževanje za prihodnje leto.

 

V letošnjem letu se je v jesenskem času že uspešno izvajalo vzdrževanje na 220 sistemih, ki so bili vključeni v Odmero 2007. Hidromelioracijski sistemi so bili ponekod zaradi dveletnega zastoja vzdrževanja že v zelo slabem stanju, zato je ministrstvo namenilo za vzdrževanje v tem obdobju 270.000 EUR dodatnih javnih sredstev. Najprej so se izvajala prioritetna dela, v glavnem košnja trave in posek zarasti na brežinah jarkov. Vzdrževali se niso sistemi v centralnem delu, na Gorenjskem, na južnem Primorskem in Notranjskem, kjer se je pogodbeno razmerje z upravljavcema sklenilo šele novembra.

 

Vsa opravljena vzdrževalna dela se iz proračuna izplačajo izvajalcu šele na osnovi opravljenega dela, ki mora biti potrjeno s strani predstavnika melioracijskih skupnosti, predstavnika lokalne skupnosti, oziroma kmetijskega svetovalca. V nadzor nad opravljenimi deli je ministrstvo letos vključilo tudi kmetijsko inšpekcijo.

 

* * *


< ŽUPAN NE MORE INŠPEKCIJSKO NADZIRATI SUBJEKTOV V LASTI OBČINE