04.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ODBOR ZA OKOLJE O NEIZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE ODPADKOV

Ljubljana, 4. 2. 2009 - Odbor DZ za okolje in prostor se je danes seznanil s težavami pri ravnanju s komunalnimi odpadki v državi. Slovenija namreč do sredine julija ne bo uspela izpolniti zahtev področne evropske direktive. Glavna težava je neločevanje odpadkov in infrastruktura za njihovo obdelavo. Odbora se je zaradi aktualnosti teme udeležil Robert Smrdelj, predsednik ZOS.Slovenija do 16. julija letos ne bo uspela prenesti zavez evropske direktive o ravnanju z odpadki, je opozoril okoljski minister Karl Erjavec. "Problem je pereč; stanje je najbolj zaskrbljujoče pri ločevanju odpadkov, tudi ni infrastrukture za njihovo obdelavo," pravi. Odbor je na podlagi razprave soglasno sprejel vrsto sklepov, s katerimi spodbuja sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in tudi izpolnjevanje zavez.

 

čŒlani odbora so ugotovili, da iz poročila o izvajanju strateških usmeritev glede ravnanja s komunalnimi odpadki, s katerim so se seznanili, ni razvidno, kako se bo odvijalo ravnanje z odpadki po 16. juliju letos, ko se morajo obstoječa odlagališča prilagoditi zahtevam direktive. Je pa v operativnem programu zmanjševanja odpadkov določeno, da jih bo od sedanjih 40 delujočih odlagališč po 16. juliju delovalo še 23, nadalje pa naj bi celotno odlaganje prevzelo 15 regijskih centrov za ravnanje z odpadki.

Odbor je vladi naložil, naj prouči možnost, da po 15. juliju podaljša obratovanje odlagališč, kjer so ustrezne tehnične zmogljivosti ter izpolnjujejo okoljske zahteve in imajo soglasje prebivalstva. Sodelujoči so se strinjali, da glede na sedanje ravnanje z odpadki ne kaže, da bodo zastavljeni cilji doseženi, zato so pozvali k pripravi ukrepov za preusmeritev odpadkov z odlagališč v postopke predelave. Vladi so predlagali, naj pripravi dopolnitev nacionalnega programa o varstvu okolja v delu, ki govori o odpadkih, in sicer s cilji, ukrepi in časovnico za zmanjšanje količin odloženih odpadkov. Vlada naj po sklepu odbora tudi prouči možnost, da se v Sloveniji po zgledu drugih evropskih držav spodbuja vračanje embalaže (plastenk, steklenic, pločevink) in iztrošenih aparatov.

 

Glede na direktivo bodo morala vsa odlagališča delovati v skladu z IPPC dovoljenji. Poleg tega bo morala Slovenija v letih 2009 in 2010 zagotoviti, da bo v skupni količini odpadkov največ 28 odstotkov biorazgradljivih odpakov, do leta 2015 pa mora ta delež znižati na 20 odstotkov. Zato je odbor pozval k sprejemu ukrepov za zmanjšanje tega deleža in pospešitev izgradnje objektov za njihovo obdelavo. Ker se okoljski cilji ne dosegajo, odbor vlado poziva, naj ga seznani z izvajanjem dodatnih ukrepov za izboljšanje in poenotenje javnih služb varstva okolja.

 

 Ministrski zbor so tudi pozvali, naj prouči možnosti za izboljšanje inšpekcijskega nadzora nad izvajalci javne službe odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov.

Stanje glede izgradnje regijskih centrov za ravnanje z odpadki je po Sloveniji v različnih fazah. Najdlje so v Celju, kjer v centru poizkusno poleg sortiranja deluje že mehansko biološka obdelava in termična obdelava odpadkov. Večina od ostalih 14 projektov je v fazi priprave dokumentacije in vloge za pridobitev evropskih sredstev ali pa že čakajo na potrditev iz Bruslja (npr. ljubljansko odlagališče za osrednjo Slovenijo). Razgovori med občinami še tečejo na Gorenjskem, kjer bosta dva regijska centra, ter na južnem Primorskem, kjer so po ministrovih besedah župani še daleč od dogovora.

 

Odbor je okoljsko ministrstvo pozval, naj aktivno sodeluje pri aktivnostih za izgradnjo teh centrov. V 30 dneh naj pripravi pregled projektov regijskih centrov z vidika predlaganih zmogljivosti in finančnih sredstev. Poleg tega naj nudi pomoč pri delovanju občinskih služb ravnanja z odpadki in spremlja rezultate pri doseganju okoljskih ciljev.

 

Sodelujoči na seji so se strinjali, da je največ rezerve pri posameznikovi ozaveščenosti tako glede ustvarjanja odpadkov kot njihovega ločevanja. Erjavec je navedel, da od 900.000 ton letno zbranih odpadkov 700.000 ton samo odložimo in jih ne obdelamo. Zato je odbor ministrstvo pozval, naj v sodelovanju z občinami in nevladnimi organizacijami sproži trajno akcijo osveščanja in vzgoje prebivalstva na tem področju.

 

Na ministrstvu sicer pričakujejo, da bo vseh 15 projektov regijskih centrov zaključenih v okviru tekoče finančne perspektive (do leta 2013). Pomembno je pripraviti dokumentacijo in načrtovati lastno udeležbo, pravi minister, sredstva v okviru finančne perspektive so na voljo.

* * *


< VLADA PREDSTAVILA PAKET VARČEVALNIH UKREPOV SINDIKATOM JAVNEGA SEKTORJA