23.07.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

OCENJEVANJE ŠKODE V SLOVENSKIH GOZDOVIH IN KMETIJSKIH POVRŠINAH

Ljubljana, 23. 7. 2008 – Na današnji tiskovni konferenci kmetijskega ministrstva so predstavili trenutno znan obseg škode in predvidene ukrepe za sanacijo. Po do sedaj zbranih podatkih je bilo v julijskih neurjih prizadetih skoraj 26.000 ha kmetijskih in 9.270 ha gozdnih površin. Vlada bo za sofinanciranje poseka poškodovanega gozdnega drevja in izgradnjo za sanacijo gozda potrebnih gozdnih cest in gozdnih vlak namenila do 915 tisoč EUR. V Program odprave posledic škod bo vključena tudi možnost sanacije kmetijskih zemljišč, vključno s trajnimi nasadi in njivskimi površinami. Prizadeti kmetje lahko na pristojni davčni urad oddajo zahtevek za zmanjšanje ali odpis prispevkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 15 dneh od nastanka škode.


 

Ministrstvo poziva vse pridelovalce, da v večji meri pristopijo k zavarovanju svojih posevkov in pridelkov, država pa bo v prihodnjem letu povečala stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij iz 40 na 50 odstotkov, enako za vse kmetijske pridelovalce. Poleg tega država sofinancira tudi postavitev protitočnih mrež in namakalnih naprav. Novi javni razpisi za tovrstne naložbe bodo za področje vrtnarstva objavljeni v petek, 25. julija in za področje sadjarstva predvidoma v mesecu septembru. Za ukrep prestrukturiranja vinogradov se vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddajo do 15. decembra za tisto prestrukturiranje, ki se bo izvedlo spomladi naslednje leto.

 

Odstotek sofinanciranja države pri malih namakalnih sistemih in protitočnih mrežah znaša od 40 do 60 odstotkov, pri velikih pa do 100 odstotkov, vendar davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

Ministrstvo bo predlagalo Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da prizadetim kmetom omogoči delni odpis, obročno odplačevanje ali odpis prispevkov v celoti glede na verificirano škodo, ki so jo utrpeli.

 

Največ prizadetih kmetijskih površin je po podatkih Kmetijske svetovalne službe na območjih Murske Sobote (slabih 12 tisoč ha) in Ptuja (dobrih 6 tisoč ha). Trenutno občinske komisije na terenu ocenjujejo škodo, ki bo podlaga za pripravo Programa odprave posledic škod. Država bo sofinancirala del stroškov vzpostavitve kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v prvotno stanje. Skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je Uprava RS za zaščito in reševanje 62 prizadetim občinam izdala sklepa o pričetku ocenjevanja škode po neurjih in o izredni oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih z rokom do 10. avgusta. Ministrstvo se bo potem vključilo v pripravo programa sanacije kmetijskih zemljišč in nasadov v okviru programa, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Glede na velik obseg škod bo v Programu odprave posledic škod vključena tudi možnost sanacije gozdnih in kmetijskih zemljišč, vključno s trajnimi nasadi in njivskimi površinami.

 

Ministrstvo na področju varovanja pred naravnimi nesrečami izvaja predvsem preventivne ukrepe – sistem sofinanciranja zavarovanja posevkov in pridelkov pred škodami ter sofinanciranje naložb v prilagajanje kmetijske dejavnosti podnebnim spremembam, kot so protitočne mreže in namakalne naprave. Delež sofinanciranja zavarovalnih premij s strani države trenutno znaša 40 odstotkov, zavarovati pa je možno posevke in pridelke pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharja, živali za primer zavarovaljivih bolezni ter vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih.

 

Ĺ kode po neurjih v gozdovih Julijsko neurje je v slovenskih gozdovih povzročilo veliko škodo, saj znaša skupna količina podrtega in polomljenega gozdnega drevja po zadnjih ocenah ZGS okrog 440.000 m3. Poleg poškodovanega drevja so poškodovane tudi gozdne ceste in vlake. ZGS trenutno pripravlja sanacijski načrt, ki bo zajemal potrebne novogradnje in popravilo gozdne infrastrukture, preventivna in varstvena dela in dela za obnovo prizadetih gozdov. Višina sofinanciranja poseka poškodovanega gozdnega drevja znaša 2,5 EUR/m3. Za gradnjo gozdne ceste ali gozdne vlake, ki je nujno potrebna za izvedbo sanacije, pa znaša višina sofinanciranja do 50 % priznanih stroškov gradnje. Upravičeni lastniki gozdov bodo morali biti vključeni v sanacijski načrt, predpisana in opravljena dela pa bo moral prevzeti ZGS.

 

V neurjih je bilo poškodovanih več iglavcev kot listavcev, zato je treba takoj začeti z ukrepi, ki preprečujejo širjenje in razvoj podlubnikov. čŒe so drevesa že naselili lubadarji, je potreben čim hitrejši posek napadenih dreves (lubadark), odstranitev lesa iz gozda na lesna skladišča ter požig ali drobljenje napadenih vrhačev in vej. čŒe posekanih lubadark ni mogoče pravočasno odpeljati iz gozda, je treba debla olupiti in lubje požgati. V izrednih primerih ZGS izda dovoljenje za uporabo kemičnih sredstev za zatiranje lubadarja. Na vseh območjih poškodovanosti gozda, kjer so prisotni iglavci in na lesnih skladiščih, bo ZGS zagotovil postavitev pasti za lubadarja s feromonskimi vabami.

 

* * *


< POVEČANA VKLJUČENOST OTROK V VRTCE