23.04.2019 Starost: 4 let

OBVESTILO:UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE

Ljubljana, 23.4.2019 - Obveščamo vas, da je bila v petek, 12. 4. 2019, v Uradnem listu RS, št. 24/19, objavljena Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, ki je pričela veljati 13. 4. 2019.


Sprememba Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive je bila sprejeta zaradi uskladitve s 3. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev[1] in z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju[2], ki v 1. členu na sistemski ravni in enotno za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko na podlagi 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju[3] napredujejo v višji plačni razred in, ki lahko na podlagi področnih predpisov napredujejo v višji naziv, določa, da jim pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem v višji plačni razred oziroma višji naziv, od 1. decembra v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oziroma višji naziv.

 Sprejeta sprememba uredbe, ki v ničemer ne posega v določbe Zakona o javnih uslužbencih[4], po novem določa:

-         rok (60 dni), v katerem predstojnik odloči o napredovanju uradnika v nazive,

-         datum pridobitve naziva, ki je določen na 1. november,

-         datum, ko uradniki pridobijo pravico do višje plače, ki je določen na 1. december v koledarskem letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv,

-         tudi o napredovanju v primeru začasne premestitve predstojnik odloči v roku 60 dni, pravice pa pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

 V praksi bo izvedba spremembe potekala tako, da bo uradnik na primer najkasneje 15. maja prejel odločbo o imenovanju v višji naziv, v kateri bo odločeno, da bo pridobil višji naziv zaradi napredovanja v naziv 1. novembra, pravico do višje plače pa bo pridobil 1. decembra.

 Navedena sprememba uredbe v ničemer ne posega v postopke premestitev uradnikov in s tem povezanega imenovanja v naziv ali višji naziv.

 MJU pojasnjuje, da sprememba ne vpliva na že izdane odločbe o imenovanju v višji naziv v skladu z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09 in 19/10) oziroma ne vpliva na uradnike, ki so jim bile odločbe o imenovanju v višji naziv zaradi napredovanja v letu 2019 že vročene in je v njih navedeno, da pridobijo višji naziv s 1. 5. 2019 (v skladu z določbami, ki so veljale na dan izdaje odločb), pravico do višje plače iz naslova višjega naziva pa v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju s 1. 12. 2019. [1] Uradni list RS, št. 80/18.

[2] Uradni list RS, št. 84/18.

[3] Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18.

[4] Uradni list RS, št. 63/07–UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF.


< 28. REDNA SEJA VLADE RS