09.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

OBVESTILO MJU O SKLENITVI ANEKSA ŠT. 4 H KPJS

Ljubljana, 9. 11. 2010 - Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je dne 5.11.2010 Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti, katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), podpisala Aneks št. 4 h KPJS. S tem so bili izpolnjeni pogoji za sklenitev sprememb in dopolnitev KPJS, kot jih določa drugi odstavek 1. člena ZSPJS-O (Uradni list RS, št. 85/10).


 

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/10 z dne 8.11.2010 in velja od 9.11.2010. Z uveljavitvijo navedenega aneksa se spreminja določilo 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09 in 89/10), in sicer tako, da javni uslužbenec doseže osnovno plačo z odpravo tretje in četrte četrtine odprave nesorazmerja v osnovnih plačah s 1. oktobrom 2010, dejansko pa se tretja oziroma četrta četrtina odprave nesorazmerja v osnovnih plačah začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5%.

 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS - Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) v četrtem odstavku 49.č člena določa, da javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja v rokih in na način, dogovorjen s KPJS. Ta je bila z Aneksom št. 4 spremenjena tako, da je sicer nedvoumno določeno, da je javni uslužbenec tretjo in četrto četrtino odprave nesorazmerja dosegel s 1. oktobrom 2010, vendar pa se dejansko izplačilo obeh četrtin veže na preseganje 2,5 odstotne rasti bruto družbenega proizvoda.

 

Glede na navedeno menijo, da je z uveljavitvijo spremembe 50. člena KPJS pravna podlaga za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerja jasna.


< DELEGACIJA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENIJI