18.07.2016 Starost: 7 let

OBJAVLJENO POVABILO-ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja , ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


POVABILO

 

Upravičenci za prijavo operacij so osebe ožjega javnega sektorja.

 

Za izvedbo operacij prenov stavb ožjega javnega sektorja po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, ki bo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.


Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.


Vloge se predložijo na predpisanih obrazcih po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.


Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila povabila.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18.7.2016 DO 22.7.2016