25.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBJAVLJENI RAZPISI ZA PODROČJE KMETIJSTVA

Ljubljana, 25.07.2008 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z današnjo objavo šestih javnih razpisov v Uradnem listu RS začenja drugo generacijo javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Na del razpisov se lahko prijavijo tudi občine.


Ministrstvo bo danes objavilo javna razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za področje vrtnarstva za leto 2009 ter dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za živilske proizvode, ki niso opredeljeni kot kmetijski proizvodi.

 

V okviru ukrepa izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, ministrstvo objavlja dva javna razpisa, in sicer za komasacije in infrastrukturo ter za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. Poleg tega pa objavlja tudi javna razpisa za obnovo in razvoj vasi ter izvajanje pristopa Leader.

 

Za ukrep posodabljanja kmetijskih gospodarstev za področje vrtnarstva za leto 2009 je razpisanih tri milijone evrov. Namen ukrepa je dodelitev podpor naložbam na področju pridelave vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč in nekaterih sadnih rastlin, ki se gojijo na njivskih površinah (jagode, lubenice in melone).

 

Za dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za živilske proizvode, ki niso opredeljeni kot kmetijski proizvodi, je razpisanih 8,67 milijona evrov. Z ukrepom se dodeljuje nepovratna sredstva naložbam v predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki bodo spodbujale uvajanje novih proizvodov ali proizvodnih izboljšav ter s tem pospešile posodabljanje predelovalnih obratov v smeri večje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti. Upravičeni stroški do sofinanciranja so gradnja ali obnova nepremičnin, nakup novih strojev in tehnološke opreme ter v razpisni dokumentaciji določeni splošni stroški. Najnižji znesek javne pomoči znaša 3500 evrov, najvišji znesek pa do vključno 1,8 milijona evrov na vlogo.

 

Za izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, je v okviru drugega javnega razpisa za podukrep komasacije in infrastruktura razpisanih dva milijona evrov, za prvi javni razpis za podukrep izgradnje velikih namakalnih sistemov pa 4,5 milijona evrov. Cilj podukrepa komasacije in infrastruktura je pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi v učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in s tem k povečanju dohodka in produktivnosti dela. V okviru ukrepa se ne podpira le izvedba komasacij, temveč tudi izgradnja posledično nastale nove infrastrukture. Delež javnega financiranja znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Do podpor so upravičene občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije, končni uporabniki dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč. V okviru podukrepa izgradnje velikih namakalnih sistemov bodo nepovratna sredstva namenjena naložbam v izgradnjo in dograditev velikih namakalnih sistemov. Delež javnega financiranja v obliki nepovratnih sredstev znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

 

V okviru obnove in razvoja vasi je z drugim javnim razpisom v okviru tekočega programskega obdobja razpisanih devet milijonov evrov. Namen podpore je ureditev površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih naseljih, ter infrastrukture, ki je povezana z izgledom vaških središč, ter ostale javne infrastrukture in povezave znotraj naselij. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev do 50 odstotkov upravičenih izdatkov. Najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 evrov, najvišji znesek pa 250.000 evrov na upravičenca. V programskem obdobju 2007-2013 lahko upravičenec pridobi največ 750.000 evrov.

 

V okviru javnega razpisa za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader, ministrstvo razpisuje do 33,76 milijona evrov za celotno programsko obdobje. Do podpor so upravičene delujoče in pripoznane lokalne akcijske skupine (LAS). Predmet podpore so stroški materiala in storitev, ki so nastali z izvedbo projektov, promocijo projektov, stroški upravne in administrativne ustanovitve in delovanja LAS ter stroški, ki so nastali z usposabljanjem in animacijo za izvajanje pristopa Leader. Cilj ukrepa je vodenje LAS, izvajanje lokalnih razvojnih strategij, spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za izvajanje pristopa Leader.

 

* * *


< VLADA JE SPREJELA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU