02.03.2015 Starost: 8 let

OBJAVLJENA ZUUJFO IN ZIPRS1415-D

Ljubljana, 2. 3. 2015 - 28. februarja 2015 st abila v Uradnem listu RS, št. 14/2015 objavljena Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D).


Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) začne veljati 15. marca. S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

 • Zakona o financiranju občin,
 • Zakona o prostorskem načrtovanju,
 • Zakona o upravnih taksah,
 • Zakona o lokalni samoupravi,
 • Zakona o zemljiški knjigi,
 • Zakona o vrtcih,
 • Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,
 • Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic,
 • Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav­nih lokalnih skupnosti,
 • Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Re­publike Slovenije,
 • Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D) je začela veljati 1. marca 2015. Novela med drugim določa, da znaša povprečnina za ob­dobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015 525,00 eurov, za ob­dobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 eura. Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Sredstva za sofinanciranje investicij se za leto 2015 zagotovijo v višini 1 % skupne primerne porabe občin.

Novela zakona vsebuje tudi člen o dodatnem zadolževanju občin: Občina se lahko v letu 2015, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodatno zadolži za lastni delež pri fi­nanciranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 eurov. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun. Ministrstvo, pristojno za finance, izdaja soglasja k dodatni zadolžitvi iz prvega odstavka tega člena do skupnega obsega 10 milijonov eurov.

Več si lahko preberete TU (od strani 1550 do 1555).

* * *


< 24. REDNA SEJA VLADE RS