09.02.2021 Starost: 2 let

OBJAVLJENA SPREMEMBA PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST

Ljubljana, 9. 2. 2021 - V Uradnem listu RS. št. 16/2021, ki je izšel 5. 2. 2021, je objavljen Pravilnik o dopolnitvi in spremambah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.


Celovito se bo sistem obratovalnega časa gostinskih obratov spreminjal po sprejemu novega Zakona o gostinstvu, trenutna sprememba pravilnika se nanaša zgolj na 4. člen, na podlagi katerega bodo imele občine možnost sprejema akta, v katerem bodo določile območja znotraj območij stanovanjskih naselij, kjer bo veljal drugačen redni obratovalni čas.

Redni obratovalni čas
gostinskega obrata oz. kmetije je v prvem odstavku 3. člena pravilnika določen glede na vrste gostinskih obratov:

  • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
  • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
  • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
  • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
  • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

V prvem odstavku 4. člena pravilnika je določena omejitev zgoraj navedenega rednega obratovalnega časa, ki se nanaša na gostinske obrate, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih. Gostinski obrati na teh območjih smejo obratovati le med 6. in 22. uro.

Obratovalni čas, ki je daljši od 22. ure na stanovanjskih območjih ali daljši od časov, navedenih v prvem odstavku 3. člena pravilnika, v kolikor gostinski obrat ni v stanovanjskem območju,  se šteje za podaljšani obratovalni čas. Občina vsako vlogo za podaljšanje obratovalnega časa obravnava individualno, pri čemer upošteva tudi stranke v postopku, kar pomeni, da so takšni postopki lahko v primeru mestnih jeder, ob znamenitostih ipd., kjer se nahaja večje število gostinskih obratov, tudi dolgotrajni in predstavljajo administrativno obremenitev za občine.

Z zgoraj navedeno spremembo pravilnika se samoupravnim lokalnim skupnostim omogoča, da za določena območja, ki so določena kot območja na območju stanovanj, določijo drugačen redni obratovalni čas, ki pa ne sme biti daljši od tistega, določenega v prvem odstavku 3. člena pravilnika
. To pomeni, da bo gostinski obrat, na primer bar, v kolikor bo občina sprejela takšen akt, na tako določenem območju obratoval do 24. ure v okviru rednega obratovalnega časa in za to ne bo rabil vložiti vloge za podaljšani obratovalni čas. V kolikor bo želel obratovati tudi po tej uri, bo vložil vlogo za podaljšani obratovalni čas.

Takšna območja lahko občina določi zgolj v primerih,
ko želi revitalizirati mestna jedra, izboljšati privlačnost naravnih in kulturnih znamenitosti ali spodbuditi gospodarski razvoj določenega območja. Ker gostinskim obratom na teh območjih ne bo več potrebno vlagati individualnih vlog za podaljšanje obratovalnega časa, sprememba predstavlja pomembno administrativno razbremenitev občin in gostinskih obratov.

Kljub vsemu je s spremembo predloga pravilnika dopuščena zgolj možnost takšne “skupinske rešitve” ureditve obratovalnih časov gostinskih obratov na določenih za občino gospodarsko pomembnih območjih.
Občine, ki želijo ohraniti individualno obravnavo gostinskih obratov po 22. uri, to lahko ohranijo.

Samoupravne lokalne skupnosti bodo torej po novem imele možnost sprejema akta, v katerem bodo določile območja znotraj območij stanovanjskih naselij, kjer bo veljal drugačen redni obratovalni čas.


Navedene spremembe se bodo lahko udejanjile po preklicu epidemije Covid-19 oz. sprejetih odlokov o zaprtju gostinskih lokalov. Lahko pa v vmesnem času tiste občine, ki to želijo, sprejmejo ustrezne akte.

                                                            * * *

 


< POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA DEVETI PROTOKORONSKI PAKET – PKP9