15.12.2020 Starost: 2 let

OBJAVLJEN PRAVILNIK O POSTOPKU IN ROKIH ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV IZ 123. ČLENA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 15. 12. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 187/2020, ki je izšel 14. 12. 2020, je objavljen Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in je stopil v veljavo 15. 12. 2020.Pravilnik določa postopek in roke za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se zagotavljajo v proračunu Republike. Pravilnik se uporablja za delodajalce v javnem sektorju in tudi za zasebne izvajalce socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, ter zasebne vrtce s koncesijo ter zasebne vrtce.


Na podlagi Pravilnika neposredni uporabnik proračuna države pripravi zahtevek za pridobitev sredstev iz proračuna države, ki vsebuje podatke iz preglednic, ki so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in ga pošlje Ministrstvu za finance. Pravilnik v 3. členu določa, da občina pripravi zahtevek, ki vsebuje podatke iz preglednic, ki so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in ga pošlje Ministrstvu za finance. Občina v zahtevku zbrane podatke iz prejšnjega odstavka prikaže ločeno za svoje zaposlene in ločeno za zaposlene pri posrednih uporabnikih proračuna občine, katerih ustanoviteljica je. Če je več občin ustanoviteljic enega posrednega uporabnika proračuna občine, zahtevek vloži sedežna občina. 

Za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost na primarni ravni in mu je koncesijo podelila občina
pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje občini, ki mu je podelila koncesijo. Če je več občin podelilo koncesijo enemu zasebnemu izvajalcu zdravstvenega varstva, se pošlje vloga sedežni občini.

Zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec
pripravita vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošljeta Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Preglednice so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave pod naslovom »Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19«.

Občina te vloge posreduje Ministrstvu za finance.

Zahtevek oziroma vloga za pridobitev sredstev iz proračuna države se pripravi za vsak mesec posebej.
Zahtevke je treba oddati na elektronski naslov gp.mf(at)gov.si v »pdf« obliki, s sklicem na št. 410-263/2020.

Neposredni uporabniki proračuna države in občine pošljejo zase in za svoje posredne uporabnike proračuna zahtevke Ministrstvu za finance najpozneje v 90 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.

Ministrstvo za finance bo občini, ki je posredovala zahtevek nakazalo sredstva, če bo zahtevek vseboval vse podatke iz objavljene preglednice. Podatki morajo biti prikazani po posameznih mesecih. Zahtevki bodo obravnavani sproti, nakazila občinam se bodo izvajala predvidoma enkrat mesečno.


Sredstva za izplačilo dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS se v državnem proračunu zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za čas trajanja epidemije.

* * *


< VLADA RS NA 142. DOPISNI SEJI OMILILA UKREP NOŠENJA ZAŠČITNE MASKE NA ODPRTIH JAVNIH KRAJIH IN PROSTORIH