10.02.2022 Starost: 1 let

OBJAVLJEN OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI, KI PRINAŠA MILIJARDO EVROV FINANČNIH POSLEDIC

Ljubljana, 9. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 (v nadaljevanju: Načrt) in ga poslalo v javno obravnavo. V šestletnem obdobju bo za izvajanje ukrepov iz Načrta na razpolago več kot milijarda evrov sredstev.


Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru nastopa poplav.

Gre za drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. za nadgradnjo načrta iz leta 2017. Pri pripravi so bili v večji meri upoštevani vplivi podnebnih sprememb. Ključna vsebinska razlika v drugem ciklu izvajanja evropske poplavne direktive pa je ta, da imamo od leta 2019 v Sloveniji določenih 86 območij pomembnega vpliva poplav in zato je načrt pripravljen tako, da naslavlja obvladovanje poplavne ogroženosti v okviru 18 porečij na 86 območjih.


Novi Načrt prinaša številne gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe oziroma projekte, s katerimi se naslavlja poplavno ogroženost v okviru najbolj poplavno ogroženih porečij v Republiki Sloveniji. Predvsem veliko število gradbenih protipoplavnih ukrepov oziroma projektov je tisto, ki bo v prihodnje pripomoglo k zmanjševanju poplavne ogroženosti.

Viri financiranja za izvedbo protipoplavnih ukrepov so:

  • kohezijska sredstva,
  • sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost,
  • sredstva iz Sklada za vode;
  • sredstva iz Podnebnega sklada,
  • sredstva raznih mednarodnih finančnih instrumentov,
  • sredstva državnega in občinskih proračunov.

Ocenjuje se, da je v šestletnem obdobju od 2022 do 2027 za financiranje protipoplavnih ukrepov, ki jih bo izvajala predvsem Direkcija RS za vode, na razpolago več kot ene milijarde evrov.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 7. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA- PREDLOG SINDIKATOV PO GROBIH OCENAH OCENJEN NA 1,5 MILIJARDE EVROV