15.02.2021 Starost: 2 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI (JR PMIS)

Ljubljana, 15. 2. 2021 - V Uradnem listu RS, št. 21/2021, ki je izšel v petek, 12. 2. 2021, je objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele stopajo na pot digitalizacije.


Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija (46,98 % vseh sredstev), in 4.241.600,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija (53,02 % vseh sredstev). Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR brez vključenega davka na dodano vrednost.

Namen javnega razpisa
je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Javni razpis ni namenjen financiranju vzpostavitve občinske infrastrukture, vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja ali vzdrževanja v javno korist. Elementi, povezani z infrastrukturo, so lahko samo nadgradnja obstoječe infrastrukture z ustreznimi merilnimi napravami (senzorji). Z javnim razpisom se želi predvsem spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje inovativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih. Vsebinsko lahko segajo na različna področja, od upravljanja z viri in infrastrukturo, skrbi za okolje, zdravega in aktivnega življenja do mobilnosti, logistike, transporta, kulture, športa, turizma, varnosti in zaščite.

Cilji javnega razpisa so:

  • razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
  • zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
  • izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

V procese oblikovanja rešitev bo treba vključiti tako občane kot širšo civilno družbo, saj se le tako lahko razvijajo rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh. Hkrati se bodo s tem spodbujala dolgoročna partnerstva vseh deležnikov (občin, gospodarstva, raziskovalcev, civilne družbe) in ustvaril ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za nadaljnje digitalno preoblikovanje Slovenije.

Projekti se bodo preko izvajali na dveh programskih območjih - Kohezijska regija vzhodna Slovenija in Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij slovenskih občin, ki je sestavljen iz najmanj štirih občin v isti NUTS 3 regiji, ostali člani so lahko iz drugih regij. Izjemo predstavlja zasavska regija, kjer je minimalno število občin v konzorciju tri.

Predmet razpisa
je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije. Roka za oddajo vlog sta:

  • 23. 4. 2021 do 12. ure,
  • 10. 9. 2021 do 12. ure.

* * *


< VLADA RS Z ODLOKI SPROSTILA UKREPE V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO COVID-19